Bank Ad
ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ ވިއުގާތަކަށް ވަނުން ހިލޭ

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ ވިއުގާތަކަށް ވަނުން ހިލޭ

ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވުމުން، ދިރާގުން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން އޮފީސް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލުއިފަސޭހަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން ސަރުކާރުގެ ވިއުގަތަކަށް ހިލޭ ވަދެވޭނެގޮތް ހަދައި ދީފިއެ...

ޚަބަރު

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ ވިއުގާތަކަށް ވަނުން ހިލޭ

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ ވިއުގާތަކަށް ވަނުން ހިލޭ

ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވުމުން، ދިރާގުން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން އޮފީސް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލުއިފަސޭހަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން ސަރުކާރުގެ ވިއުގަތަކަށް ހިލޭ ވަދެވޭނެގޮތް ހަދައި ދީފިއެ...

ޚަބަރު