ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕަށް ތައްޔާރުވުން

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕަށް ތައްޔާރުވުން

އޭދަފުށި؛ ނޮވެމްބަރު 11، 2018 – އަންނަމަހު 1 ގައި ދޮންފަނުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ހަވީރު އޭދަފުށީ ޓީމު ޕަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ. މި މުބާރާތުގައި މިއަހަރު މިއަތޮޅުގެ އަށް ރަށަކުން ވާދަކުރޭ އެއީ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގޮއިދޫ...

ޚަބަރު

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕަށް ތައްޔާރުވުން

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕަށް ތައްޔާރުވުން

އޭދަފުށި؛ ނޮވެމްބަރު 11، 2018 – އަންނަމަހު 1 ގައި ދޮންފަނުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ހަވީރު އޭދަފުށީ ޓީމު ޕަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ. މި މުބާރާތުގައި މިއަހަރު މިއަތޮޅުގެ އަށް ރަށަކުން ވާދަކުރޭ އެއީ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގޮއިދޫ...

ޚަބަރު