Bank Ad
އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް މަނަދޫ އަށް

އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް މަނަދޫ އަށް

 އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ނ. މަނަދޫއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލުވި އިންޓަނެޓް ސްޕީޑު ކަމަށްވާ 100 އެމްބީޕީއެސްއާ ހަމަ އަށް އިންޓަނެޓު ލިބޭ ހިދުމަތެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް އެކަށޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހަލުވި ސްޕީޑުގެ އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތ...

ޚަބަރު

އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް މަނަދޫ އަށް

 އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ނ. މަނަދޫއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލުވި އިންޓަނެޓް ސްޕީޑު ކަމަށްވ...

އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް މަނަދޫ އަށް

އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް މަނަދޫ އަށް

 އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ނ. މަނަދޫއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލުވި އިންޓަނެޓް ސްޕީޑު ކަމަށްވާ 100 އެމްބީޕީއެސްއާ ހަމަ އަށް އިންޓަނެޓު ލިބޭ ހިދުމަތެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް އެކަށޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހަލުވި ސްޕީޑުގެ އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތ...

ޚަބަރު

އޭލެވަލް ހަދާ ދަރިވަރުން އިމްތިހާނު ހަދާ ސެންޓަރު ހުރި ރަށަށް ދާން އެދިއްޖެ

އަންނަ މަހު ފަށާ އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން، އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިމްތިހާނު ހަދ...