“ރަންނާ އެވޯޑް” ގެ ނަމުގައި ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެވޯޑެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ބ. އަތޮޅަށް ހިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި އަތޮޅަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ރީތި ނަން ހޯދި ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑެއް ދޭގޮތަށް ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނީ “ރަންނާ އެވޯޑް” ގެ ނަމުގައި މި އަހަރުން ފެށިގ...

ޚަބަރު