Bank Ad
ފަސް އަހަރުން ހުޅުވި މިސްކިތުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް!

ފަސް އަހަރުން ހުޅުވި މިސްކިތުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް!

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުކޮށްގެން ބ. ކިހާދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި މިސްކިތުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާގުޅިގެން އެރަށު ކައުންސިލުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. ކިހާދޫ މިސްކިތަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރުގައި އަޅަން ފެށި މިސްކިތެކެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު އެ މަސައްކ...

ޚަބަރު

ފަސް އަހަރުން ހުޅުވި މިސްކިތުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް!

ފަސް އަހަރުން ހުޅުވި މިސްކިތުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް!

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުކޮށްގެން ބ. ކިހާދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި މިސްކިތުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާގުޅިގެން އެރަށު ކައުންސިލުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. ކިހާދޫ މިސްކިތަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރުގައި އަޅަން ފެށި މިސްކިތެކެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު އެ މަސައްކ...

ޚަބަރު