ސްކޫލުގެ 80 ގެ އަހަރު ތަކުގެ ފޮޓޯތަކެއް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވި ކޮމިޔުނިޓީ ސްކޫލަށް މިއަދު މިވަނީ 39 އަހަރު ފުރިފަ އެވެ. މިއީ، 80 ގެ އަހަރުތަކުގެ އެސްކޫލުގެ ތާރީޚީ ބައެއް ފޮޓޯތަކެވެ. ފޮޓޯތައް: އިބްރާހިމް އަބޫބަކުރުފުޅު އަދި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

ޚަބަރު

ވަފާ ޖަމިއްޔާގެ ޗެއާމަން އަކަށް އަންވަރު

ބ. އޭދަފުށީ ޖަމިއްޔަތުލް ވަފާ ގެ މި ދައުރުގެ ޗެއާމަން އަކަށް އަހްމަދު އަންވަރު، އަދި ވައިސް ޗެއާމަން އަކަށް އަހުމަދު ވާފިރުއާއި އަބްދުލްޣަނީ ޔޫސު...