މައިކަލް ކްލާކް އާއިލާއާއެކު ބ. އަތޮޅުގައި

މައިކަލް ކްލާކް އާއިލާއާއެކު ބ. އަތޮޅުގައި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުރީގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ މައިކަލް އޭނާގެ އާއިލާ އާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ބ. އަތޮޅު އަމިއްލަފުށީ ރިސޯޓަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. މައިކަލް ވަނީ އޭނާގެ އާއިލާއާއެކު އަމިއްލަފުށީ ރިސޯޓްގައި ނަގާފައިވާ ބައެއް ފޮޓޯތައް އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް އޭނާގެ ފޭނުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގ...

ޚަބަރު

މައިކަލް ކްލާކް އާއިލާއާއެކު ބ. އަތޮޅުގައި

މައިކަލް ކްލާކް އާއިލާއާއެކު ބ. އަތޮޅުގައި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުރީގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ މައިކަލް އޭނާގެ އާއިލާ އާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ބ. އަތޮޅު އަމިއްލަފުށީ ރިސޯޓަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. މައިކަލް ވަނީ އޭނާގެ އާއިލާއާއެކު އަމިއްލަފުށީ ރިސޯޓްގައި ނަގާފައިވާ ބައެއް ފޮޓޯތައް އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް އޭނާގެ ފޭނުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގ...

ޚަބަރު