ލަނޑާ ގިރާވަރު ރިސޯޓުގައި ބޮޑު ސޯލާ ޕަވަ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފޯސީޒަން ލަނޑާ ގިރާވަރު ރިސޯޓުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށް ކަރަންޓު އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި މިހާތަނަށް ގާއިމުކުރި އެންމެ ބޮޑު ސޯލާ ޕަވާ ސިސްޓަމެވެ. އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ރިސޯޓުގައި އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ހިންގި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 58،...

ޚަބަރު

ލަނޑާގިރާވަރު ރިސޯޓްގައި ހަރުކުރި ސޯލާ ޕެނަލްތައް-- ފޮޓޯ/ލަނޑާގިރާވަރު ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފޯސީޒަން ލަނޑާ ގިރާވަރު ރިސޯޓުގައި ސޯލާ ޕެ...

ލަނޑާ ގިރާވަރު ރިސޯޓުގައި ބޮޑު ސޯލާ ޕަވަ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފޯސީޒަން ލަނޑާ ގިރާވަރު ރިސޯޓުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށް ކަރަންޓު އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި މިހާތަނަށް ގާއިމުކުރި އެންމެ ބޮޑު ސޯލާ ޕަވާ ސިސްޓަމެވެ. އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ރިސޯޓުގައި އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ހިންގި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 58،...

ޚަބަރު