Bank Ad
Bank Ad
Bank Ad
އުރީދޫން “ލާރން ޓު ޕްލޭ ގިޓާ ވިތް ފަސީ” ބާއްވައިފި

އުރީދޫން “ލާރން ޓު ޕްލޭ ގިޓާ ވިތް ފަސީ” ބާއްވައިފި

އުރީދޫއާއި މަޝްހޫރު ގިޓަރިސްޓް އަހްމަދު ފަސީހް (ފަސީ) ގުޅިގެން ގިޓާ ކުޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ޒުވާން ގިޓަރިސްޓުންނަށް، އެކުދިންގެ ހުނަރުތައް އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ޕީއެސްއެމް ސްޓޫޑިއޯގައި “ލާރން ޓު ޕްލޭ ގިޓާ ވިތް ފަސީ” މިއަދު ބޭއްވިގެންދިޔައީ ޒުވާން ގިޓ...

ޚަބަރު

ދަރަވަންދޫގައި ގުރުއާން ކްލާހެއް ހުޅުވައިފި

ބ. އެޓޯލް ދަރަވަންދޫ ހިއުމާނިޓީ އެސޯސިއޭޝަން (ބަދަ) ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އެރަށުގައި ގުރުއާން ކްލާހެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ބަދަ ޖަމިއްޔާގެ އޮފީސް އިމާ...

އުރީދޫން “ލާރން ޓު ޕްލޭ ގިޓާ ވިތް ފަސީ” ބާއްވައިފި

އުރީދޫން “ލާރން ޓު ޕްލޭ ގިޓާ ވިތް ފަސީ” ބާއްވައިފި

އުރީދޫއާއި މަޝްހޫރު ގިޓަރިސްޓް އަހްމަދު ފަސީހް (ފަސީ) ގުޅިގެން ގިޓާ ކުޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ޒުވާން ގިޓަރިސްޓުންނަށް، އެކުދިންގެ ހުނަރުތައް އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ޕީއެސްއެމް ސްޓޫޑިއޯގައި “ލާރން ޓު ޕްލޭ ގިޓާ ވިތް ފަސީ” މިއަދު ބޭއްވިގެންދިޔައީ ޒުވާން ގިޓ...

ޚަބަރު

ކެންދޫ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓެއް އަރައި، ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

މިއަދު ހެނދުނު ބ. ކެންދޫ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓެއް އަރައި، ފަރަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. ކެންދޫ ކައުންސިލުން ބ...