ކިހާދޫއަށް މިވަގުތު އޮތް ހައްލަކީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން: ފެނަކަ

ކިހާދޫއަށް މިވަގުތު އޮތް ހައްލަކީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން: ފެނަކަ

ބ. ކިހާދޫގައި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭ އިންޖީނަކަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލާގައި، މިވަގުތު އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ އެ ރަށުގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ. މިމަހުގެ ކުރީ ކޮޅުން ފެށިގެން އެރަށުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓް ކަނޑަމުން ގެންދާތީ، ރައްޔިތުންގެ...

ޚަބަރު

ކިހާދޫއަށް މިވަގުތު އޮތް ހައްލަކީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން: ފެނަކަ

ބ. ކިހާދޫގައި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭ އިންޖީނަކަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލާގައި، މިވަގުތު އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ އެ ރަށުގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ...

ކިހާދޫއަށް މިވަގުތު އޮތް ހައްލަކީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން: ފެނަކަ

ކިހާދޫއަށް މިވަގުތު އޮތް ހައްލަކީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން: ފެނަކަ

ބ. ކިހާދޫގައި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭ އިންޖީނަކަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލާގައި، މިވަގުތު އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ އެ ރަށުގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ. މިމަހުގެ ކުރީ ކޮޅުން ފެށިގެން އެރަށުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓް ކަނޑަމުން ގެންދާތީ، ރައްޔިތުންގެ...

ޚަބަރު