ހިސާން އާއި ލަތީފް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ހިސާން އާއި ލަތީފް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ހިޝާން ހުސައިން އަދި ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އަހްމަދު ލަތީފް ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި އެވެ. ބޮޑު ތަފާތަކުން ހިސާން ޕްރައިމަރީ ޓިކެޓު ކާމިޔާބު ކުރީ 58...

ޚަބަރު

ހިސާން އާއި ލަތީފް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ތުޅާދޫ ދ...

ހިސާން އާއި ލަތީފް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ހިސާން އާއި ލަތީފް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ހިޝާން ހުސައިން އަދި ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އަހްމަދު ލަތީފް ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި އެވެ. ބޮޑު ތަފާތަކުން ހިސާން ޕްރައިމަރީ ޓިކެޓު ކާމިޔާބު ކުރީ 58...

ޚަބަރު