އަންވަރުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

އަންވަރުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅު ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑު ކުރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އޭދަފުށީ އިންޖީނުގޭގެ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރު، އަހުމަދު އަންވަރުގެ ސަސްޕެންޝަން ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އުވައިލުމުން ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ. އަންވަރު މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު މަގާމުން ސަސްޕެންޑްކުރީ ފ...

ޚަބަރު

އަންވަރުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

އަންވަރުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅު ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑު ކުރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އޭދަފުށީ އިންޖީނުގޭގެ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރު، އަހުމަދު އަންވަރުގެ ސަސްޕެންޝަން ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އުވައިލުމުން ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ. އަންވަރު މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު މަގާމުން ސަސްޕެންޑްކުރީ ފ...

ޚަބަރު

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން މާދަމާރޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ

ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން މާދަމާ ރޭ އޮންނާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފި އެ...