އޭދަފުށީ މަގުތައް ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބ. އޭދަފުށީގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ތާރު އަޅައިގެން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް އޭދަފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހަވީރު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމް އެވެ. މޯލްޑ...

ޚަބަރު

އޭދަފުށީ މަގުތައް ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބ. އޭދަފުށީގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ތާރު އަޅައިގެން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް އޭދަފުށީ ބަނދަ...