އޭދަފުށިން ފަސް މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އޭދަފުށިން ފަސް މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ފަސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ކަރަންޓީނުގެ 10 ދުވަސް ހަމަވުމުން އިއްޔެ ކުރި ޓެސްޓުން ޕޮޒިޓިވްވީ ދެ ފިރިހެނުންނާއި ދެ ކުޑަކުދިންގެ އިތުރުން އަންހެނެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން 4 މީހަކު ކަރަންޓީނުވެގެން ތިބީ އެއް ގެއެއްގަ އެވެ. އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނ...

ޚަބަރު

އޭދަފުށިން ފަސް މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީގަިއ ތާރުއެޅި މަގެއްގައި މީހަކު ސައިކަލުގައި ދިއްވާފައި އަންނަނީ. އީޓީ ފޮޓޯ/ ޝުހައިލާ ބ. އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ފަސް މީ...

އޭދަފުށިން ފަސް މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އޭދަފުށިން ފަސް މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ފަސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ކަރަންޓީނުގެ 10 ދުވަސް ހަމަވުމުން އިއްޔެ ކުރި ޓެސްޓުން ޕޮޒިޓިވްވީ ދެ ފިރިހެނުންނާއި ދެ ކުޑަކުދިންގެ އިތުރުން އަންހެނެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން 4 މީހަކު ކަރަންޓީނުވެގެން ތިބީ އެއް ގެއެއްގަ އެވެ. އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނ...

ޚަބަރު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: ވޯޓް ގުނަން ފަށައިފި

00:09 ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކްލާސް ރޫމުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓްފޮށި ގުނާ ނިމިއްޖެ. ނަތީޖާ އިއުލާން ނުކުރެވި ލަ...