ފަސްމުގޫގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް ފައުހާ

ފަސްމުގޫގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް ފައުހާ

ފަސްމުގޫ ގްރޫޕުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަކަށް ފައުހާ އަހްމަދު ނަސީރު ރޭ ހޮވައިފި އެވެ. ފައުހާ އަށް ބެސްޓް އެމްޕްލޯއީ އެވޯޑް އަދި އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ، ފަސްމުގޫ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރި ހޮވަން ރޭ ބޭއްވި ކުލަގަދަ ސްޓޭޖް ޝޯގައި، ފަސްމޫގޫ ގްރޫޕުގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަން އަބްދުﷲ ޝަހީމު އެ...

ޚަބަރު

ފަސްމުގޫގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް ފައުހާ

ފަސްމުގޫ ގްރޫޕުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަކަށް ފައުހާ އަހްމަދު ނަސީރު ރޭ ހޮވައިފި އެވެ. ފައުހާ އަށް ބެސްޓް އެމްޕްލޯއީ އެވޯޑް އަދި...

ފަސްމުގޫގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް ފައުހާ

ފަސްމުގޫގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް ފައުހާ

ފަސްމުގޫ ގްރޫޕުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަކަށް ފައުހާ އަހްމަދު ނަސީރު ރޭ ހޮވައިފި އެވެ. ފައުހާ އަށް ބެސްޓް އެމްޕްލޯއީ އެވޯޑް އަދި އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ، ފަސްމުގޫ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރި ހޮވަން ރޭ ބޭއްވި ކުލަގަދަ ސްޓޭޖް ޝޯގައި، ފަސްމޫގޫ ގްރޫޕުގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަން އަބްދުﷲ ޝަހީމު އެ...

ޚަބަރު