ޚަބަރު

އޭދަފުށީ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ދޯންޏެއް ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގައިފި

އަތޮޅުތެރެއިން

ތުޅާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކޮށްފި

ވިޔަފާރި

ތިނަދޫގައި ދިރާގުގެ ދެވަނަ ޕާޓްނަރ ފިހާރަ ހުޅުވައިފި

ރިޕޯޓް

ބ. އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް – އޭދަފުށި