Bank Ad
އޭދަފުށިން ބިދޭސީ ދެ ޓީޗަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އޭދަފުށިން ބިދޭސީ ދެ ޓީޗަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ބިދޭސީ ދެ ޓީޗަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނީ މިރަށުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އިންޑިޔާގެ ބިދޭސީ ދެ ޓީޗަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ދެ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން އެނގުނީ ހޯމް ކަރަ...

ޚަބަރު

އޭދަފުށިން ބިދޭސީ ދެ ޓީޗަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ބިދޭސީ ދެ ޓީޗަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނީ މިރަށުގައި ހޯމް ކަރަން...

އޭދަފުށިން ބިދޭސީ ދެ ޓީޗަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އޭދަފުށިން ބިދޭސީ ދެ ޓީޗަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ބިދޭސީ ދެ ޓީޗަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނީ މިރަށުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އިންޑިޔާގެ ބިދޭސީ ދެ ޓީޗަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ދެ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން އެނގުނީ ހޯމް ކަރަ...

ޚަބަރު