Bank Ad
ކުނި ރިސައިކަލް ކުރާ މެޝިންތަކުގެ މައި ކޭބަލްތައް ބުރިކޮށްލައިފި

ކުނި ރިސައިކަލް ކުރާ މެޝިންތަކުގެ މައި ކޭބަލްތައް ބުރިކޮށްލައިފި

އޭދަފުށީ ކުނި ކޮށީގައި ހުރި ކުނި ރިސައިކަލް ކުރާ މެޝިންތަކުގެ މައި ކޭބަލްތައް ބުރި ކޮށްލައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތޮލާލް އަބްދުއްރަހްމާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުނި ކޮށީގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ބިއްލޫރި ފުނޑުކުރާ މެޝިނާއި ދަޅު ފިއްތާ މެޝިންއާއި ބިއްލޫރި މުގުރާ މެޝިންގެ މައި ކޭބަލް ބުރި ކޮށްލައިވ...

ޚަބަރު

ކުނި ރިސައިކަލް ކުރާ މެޝިންތަކުގެ މައި ކޭބަލްތައް ބުރިކޮށްލައިފި

އޭދަފުށީ ކުނި ކޮށީގައި ހުރި ކުނި ރިސައިކަލް ކުރާ މެޝިންތަކުގެ މައި ކޭބަލްތައް ބުރި ކޮށްލައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތޮލާލް އަބްދުއްރ...

ކުނި ރިސައިކަލް ކުރާ މެޝިންތަކުގެ މައި ކޭބަލްތައް ބުރިކޮށްލައިފި

ކުނި ރިސައިކަލް ކުރާ މެޝިންތަކުގެ މައި ކޭބަލްތައް ބުރިކޮށްލައިފި

އޭދަފުށީ ކުނި ކޮށީގައި ހުރި ކުނި ރިސައިކަލް ކުރާ މެޝިންތަކުގެ މައި ކޭބަލްތައް ބުރި ކޮށްލައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތޮލާލް އަބްދުއްރަހްމާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުނި ކޮށީގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ބިއްލޫރި ފުނޑުކުރާ މެޝިނާއި ދަޅު ފިއްތާ މެޝިންއާއި ބިއްލޫރި މުގުރާ މެޝިންގެ މައި ކޭބަލް ބުރި ކޮށްލައިވ...

ޚަބަރު