Bank Ad
Bank Ad
Bank Ad
ފޮޓޯ: ގައުމީ ދުވަހުގެ މަލާފަތް

ފޮޓޯ: ގައުމީ ދުވަހުގެ މަލާފަތް

އޭދަފުށި، ނޮވެމްބަރު 19، 2017- މި އަހަރުގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖާފަތް. ގައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ވަނީ ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި ވަކިން ޖާފަތް ތައްޔާރުކޮށް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ޓީޗަރުން ގުޅިގެން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައި...

ޚަބަރު

ފޮޓޯ: ގައުމީ ދުވަހުގެ މަލާފަތް

އޭދަފުށި، ނޮވެމްބަރު 19، 2017- މި އަހަރުގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖާފަތް. ގައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގ...

ފޮޓޯ: ގައުމީ ދުވަހުގެ މަލާފަތް

ފޮޓޯ: ގައުމީ ދުވަހުގެ މަލާފަތް

އޭދަފުށި، ނޮވެމްބަރު 19، 2017- މި އަހަރުގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖާފަތް. ގައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ވަނީ ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި ވަކިން ޖާފަތް ތައްޔާރުކޮށް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ޓީޗަރުން ގުޅިގެން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައި...

ޚަބަރު