ތިބާ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ހެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް! އެއީ ކުށެއް!

ތިބާ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ހެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް! އެއީ ކުށެއް!

މިއީ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މިހާދިސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ނަންނަމަކީ އަސްލެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް މިދުނިޔެއަށް ނޭވާލަނީ ލޯބިވާ މައެއްގެ މުށުތެރެއަށެވެ. އެމައިން އެދަރިންނަށްޓަކައި އިންތިހާއަށް ލޯބިވެއެވެ. އަދި އެދަރީން ބަލާ ބޮޑު ކުރަނީވެސް ވަރަށ...

ޚަބަރު

ތިބާ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ހެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް! އެއީ ކުށެއް!

ތިބާ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ހެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް! އެއީ ކުށެއް!

މިއީ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މިހާދިސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ނަންނަމަކީ އަސްލެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް މިދުނިޔެއަށް ނޭވާލަނީ ލޯބިވާ މައެއްގެ މުށުތެރެއަށެވެ. އެމައިން އެދަރިންނަށްޓަކައި އިންތިހާއަށް ލޯބިވެއެވެ. އަދި އެދަރީން ބަލާ ބޮޑު ކުރަނީވެސް ވަރަށ...

ޚަބަރު