Bank Ad
ބެޑްމިންޓަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރު ވެސް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް

ބެޑްމިންޓަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރު ވެސް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް

ބ. އޭދަފުށީގައި ހުރި ސަރުކާރު އޮފީސް އަދި ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އިންޓަރ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ. މިރޭ ކުޅުނު ފައިނަލުގައި ތައުލީމީ މަރުކަޒު ވާދަކުރީ ބީއެމްއެލް/އުރީދޫ/ބަޔޮސްފިއާ ކޮމްބައިން ޓީމާ އެވެ....

ޚަބަރު

ބެޑްމިންޓަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރު ވެސް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް

ބެޑްމިންޓަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރު ވެސް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް

ބ. އޭދަފުށީގައި ހުރި ސަރުކާރު އޮފީސް އަދި ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އިންޓަރ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ. މިރޭ ކުޅުނު ފައިނަލުގައި ތައުލީމީ މަރުކަޒު ވާދަކުރީ ބީއެމްއެލް/އުރީދޫ/ބަޔޮސްފިއާ ކޮމްބައިން ޓީމާ އެވެ....

ޚަބަރު