Bank Ad
ރާއްޖޭގައި އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނު ބާއްވަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގައި އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނު ބާއްވަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގައި އަންނަ މެއި/ޖޫން މަހު އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި އަހަރުގެ މެއި އަދި ޖޫން މަހުގެ އޭލެވެލް އިމްތިހާން ނުބާއްވަން އެޑެކްސެލް ފުރަތަމަ ނިންމި އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު، ޑރ. އައިޝަތު...

ޚަބަރު

ރާއްޖޭގައި އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނު ބާއްވަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގައި އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނު ބާއްވަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގައި އަންނަ މެއި/ޖޫން މަހު އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި އަހަރުގެ މެއި އަދި ޖޫން މަހުގެ އޭލެވެލް އިމްތިހާން ނުބާއްވަން އެޑެކްސެލް ފުރަތަމަ ނިންމި އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު، ޑރ. އައިޝަތު...

ޚަބަރު

ތުޅާދޫން ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫން ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ތުޅާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ބުނިގޮތުގައި އެ ރ...