ބ. އަތޮޅުގައި ޓާޓަލް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

ބ. އަތޮޅުގައި ޓާޓަލް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

ވެލާ ކަހަނބު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހިންގާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާ، އޮލިވް ރެޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓުން ފަރާތުން ބ. އަތޮޅުގައި ޓާޓަލް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. “ވާވޮށި ޓާޓަލް ފެސްޓިވަލް” ނަމުގައި މިއަތޮޅުގަިއ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ މި ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިތާދޫގ...

ޚަބަރު

ބ. އަތޮޅުގައި ޓާޓަލް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

ބ. އަތޮޅުގައި ޓާޓަލް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

ވެލާ ކަހަނބު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހިންގާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާ، އޮލިވް ރެޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓުން ފަރާތުން ބ. އަތޮޅުގައި ޓާޓަލް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. “ވާވޮށި ޓާޓަލް ފެސްޓިވަލް” ނަމުގައި މިއަތޮޅުގަިއ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ މި ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިތާދޫގ...

ޚަބަރު