Bank Ad
އޯގާ ކޭމްޕްގެ ހަރަކާތްތައް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

އޯގާ ކޭމްޕްގެ ހަރަކާތްތައް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމާއި ދީނީ އަދި އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ “އޯގާ ކޭމްޕް”ގެ ހަރަކާތްތައް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން އޭދަފުށީގެ މަސްޖިދު މުއީނުންދީންގައާއި އާއި ސްކޫލްތަކުގެ ދަރި...

ޚަބަރު

އޯގާ ކޭމްޕްގެ ހަރަކާތްތައް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމާއި ދީނީ އަދި އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކ...

އޯގާ ކޭމްޕްގެ ހަރަކާތްތައް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

އޯގާ ކޭމްޕްގެ ހަރަކާތްތައް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމާއި ދީނީ އަދި އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ “އޯގާ ކޭމްޕް”ގެ ހަރަކާތްތައް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން އޭދަފުށީގެ މަސްޖިދު މުއީނުންދީންގައާއި އާއި ސްކޫލްތަކުގެ ދަރި...

ޚަބަރު