ތުޅާދޫއަށް 600 ކިލޯވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓެއް ގެނެސްފި

ތުޅާދޫއަށް 600 ކިލޯވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓެއް ގެނެސްފި

ބ. ތުޅާދޫ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚަރަދުގައި އެރަށު އިންޖީނުގެއަށް ޖަނަރޭޓަރު ސެޓެއް ގެނެސްފި އެވެ. ފެނަކަ އިން ބުނިގޮތުގައި ތުޅާދޫ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެރަށު އިންޖީނުގެއަށް ފޮނުވި 600 ކިލޯވޯޓުގެ ޖެނެރޭޓަރު ސެޓަކީ އެކުންފުނީގެ ޚަރަދުގައި ގަތުމަށް ފަހު...

ޚަބަރު

ތުޅާދޫއަށް 600 ކިލޯވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓެއް ގެނެސްފި

ތުޅާދޫއަށް 600 ކިލޯވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓެއް ގެނެސްފި

ބ. ތުޅާދޫ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚަރަދުގައި އެރަށު އިންޖީނުގެއަށް ޖަނަރޭޓަރު ސެޓެއް ގެނެސްފި އެވެ. ފެނަކަ އިން ބުނިގޮތުގައި ތުޅާދޫ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެރަށު އިންޖީނުގެއަށް ފޮނުވި 600 ކިލޯވޯޓުގެ ޖެނެރޭޓަރު ސެޓަކީ އެކުންފުނީގެ ޚަރަދުގައި ގަތުމަށް ފަހު...

ޚަބަރު