Bank Ad
ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށީގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފި

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށީގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ  އާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އޭދަފުށީގައި އަނެއްކާވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފި އެވެ. އެގޮތުން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށ...

ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށީގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ  އާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން ބަލި ކ...

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށީގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފި

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށީގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ  އާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އޭދަފުށީގައި އަނެއްކާވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފި އެވެ. އެގޮތުން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށ...

ޚަބަރު