ޚަބަރު

ޑެންގީއަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ހަތް މަހުގެ ތުޅާދޫ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

އަތޮޅުތެރެއިން

ބ. އަތޮޅުގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި