ދިރާގަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

ދިރާގަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަތް ކޮށްދިން 65 މުވައްޒަފެއްގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، އެވޯޑު ދީފިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައި ވަނީ ވާޗުއަލް ކޮންފަރެންސެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާއި 25 އަހަރު ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރި އެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި 200 ސްޓާފުން ބައިވެރިވި އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ރީޖަނަލް އޮޕަރޭޓިން ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މިފަދަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވީ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

އެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވަޑައިގެން ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިސްމާއިލް ރަޝީދު ވަނީ އެވޯޑު ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ.

ދިރާގުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ އެންމެ ބޮޑު ރައުސުލްމާލަކީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެގޮތުން މުވައްޒަފުން ބާރުވެރިކޮށް ވަޒީފާގައި ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަރަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.