ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

ރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ އެ ބޭންކަށް ލިބުނު ފައިދާ މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ގުނަ އިތުރުވެ، ޓެކްސް އާއި ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 22ރ.ގެ މަގުން 118.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ރޭގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައި..—ފޮޓޯތައް: ބީއެމްއެލް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.