ދިރާގުން މި އަހަރު ވެސް ކުޑަކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާ ދީފި

ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިރާގުން މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކު ތެރޭގައި ކުޑަ ކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފިއެވެ.

މިއީ އެކުންފުނިން ކޮންމެ އަހަރަކު އީދާއި ގުޅިގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ ކޮންމެ އަހަރަކު އީދާ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންނަށް ހަދިޔާ ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ އީދުގެ މުނާސަބަތަކުގައި ހަދިޔާ ބަދަލު ކުރުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ސަގާފަތަކަށް މުވުން ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި މިފަދަ ސަގާފަތްތަށް ދިރުވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ވުމުންނެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު، އީދުގައި ހަދިޔާ ލިބުމަކީ ކުޑަ ކުދިން އެކަމަކަށް ވަރަށް އިންތިޒާރުކުރާ ކަމެއްކަމަށް ވުމުންނެވެ.

އަތޮޅުތަކު ތެރޭގައިވެސް ދިރާގުން ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ހަދިޔާ ބަހާފައިއެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅު ތެރެއިން އީދު ހަދިޔާ ބެހުމުގެ ހަރަކާތް ދިރާގުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އެ ކުންފުނީގެ ރީޖަނަލް އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުތައް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގައެވެ. އެގޮތުން އެ ސެންޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިރާގުގެ މުއައްޒިފުން އީދު ނަމާދުގެ ފަހު، ކުޑަ ކުދިން ޖަމާވާ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ގޮސް އީދު ހަދިޔާ ބެހި އެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ދިރާގުން ކުރިއަށްގެންދާ މި ހަރަކާތަކީ ދިރާގުގެ ވަރަށް ބައިވަރު މުވައްޒަފުންގެ އެއްބާރުލިމާ އެކު ކުންފުނިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެކެވެ. އަދި އެހެން އަހަރުތެކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރު ވެސް ފިތުރު އީދުގެ މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި ކުޑަކުދިނަން ހަދިޔާ ދިނުމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ދިރާގުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ލިބިގެން ދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.