އަތޮޅުތެރެއިން

ހިތާދު އާއި ދޮންފަނުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހިތާދު އާއި ދޮންފަނުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. ހިތާދޫ އާއި ދޮންފަނުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުތަކެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެންވަޔަރމެންޓް މިނިސްޓްރީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރ...

ހިތާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ވަގުފު ކޮށްފައިވާ މާމަޑުއްވަރީ ހޯދާނެކަމަށް އަތޮޅު ރައްޔިތުން ބުނަން ފަށައިފި

ލިޔުނީ: ފާތުމަތު ސާއިރާ އަތޮޅުގެ ފެނާ ނަރުދަމާ އާ ސިއްހީ ޚިދުމަތާ އެކަށީގެންވާ ތައުލީމާ މިހެންގޮސް އެތައް އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާ ބޭނުންތަކެއް ފުއްދެއް ނެތަސް ބ. އަތޮޅަކީ...

ވިއްސާރައިގައި ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ވިއްސާރައިގައި ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް
މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ބ. ހިތާދޫ އަށާއި ގޮއިދޫއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. މި ވިއްސާރައިގައި ބ. އަތޮޅުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ކަމަށް މިހ...

ރޫހާނީ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާކަމަށްބުނެ ތުޅާދޫ ސްކޫލްގައި ތަޅު އަޅުވައިފި

ރޫހާނީ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާކަމަށްބުނެ ތުޅާދޫ ސްކޫލްގައި ތަޅު އަޅުވައިފި
ރޫހާނީ ކަންތައްތަކެއް ހިނގަމުންދާ ކަމަށްބުނެ، ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންތަކެއް ނިކުމެ އެ ސްކޫލުގައި ތަޅު އަޅުވައިފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު...

އުއްމީދުކުރަނީ ފެހެންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރު ލިބޭނެ ކަމަށް: މޫސާ ނަސީމް

އުއްމީދުކުރަނީ ފެހެންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރު ލިބޭނެ ކަމަށް: މޫސާ ނަސީމް
ބ. ފެހެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ހުވަފެނެއް ކަމަށާއި މި ހުވަފެން ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ކުރާނެ ކަމަށް ކައުންސިލް...

ގޮއިދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެނަކަ އިން ހޯދައިފި

ގޮއިދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެނަކަ އިން ހޯދައިފި
ބ. ގޮއިދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ކަން ގޮއިދޫ ފެނަކައިން ހޯދައިފިއެވެ. ފެނަކައިން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ ފައިނަލްގައި ގ...