އަތޮޅުތެރެއިން

ބ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ބ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން ޑިޒައިން ބިލްޑް އުޞޫލުން ބ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނ...

މާޅޮހު ބީޗުން ބޮޑުބައެއް ގިރައި، ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި!

މާޅޮހު ބީޗުން ބޮޑުބައެއް ގިރައި، ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި!
ބ. މާޅޮހު އުތުރު ފަރާތު ބީޗު ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރައި، އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގެތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ތިބެން ޖެހިފައިވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދޭނ...

އަފްރާހު، ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ހޯއްދަވައިފި

އަފްރާހު، ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ހޯއްދަވައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ބ. އަތޮޅުގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް، އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މިހާރުގެ ނައިބް ރައީސް އަހްމަދު އަފްރާހު ރޭ ކަށަވަރުކ...

ކަމަދޫގައި ކަރަންޓް ބިލްތަކުން ވައްކަން ކުރާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް!

ކަމަދޫގައި ކަރަންޓް ބިލްތަކުން ވައްކަން ކުރާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް!
ބ. ކަމަދޫ ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފަކު، ކަރަންޓު ބިލްތައް އަމިއްލައަށް ބޮޑުކޮށްގެން އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ. އެރަށު ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ކ...

ދަރަވަންދޫގައި އިމެޖެންސީ މެޑިކަލް ސާވިސް ސެންޓަރެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ދަރަވަންދޫގައި އިމެޖެންސީ މެޑިކަލް ސާވިސް ސެންޓަރެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
ބ. ދަރަވަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އިމެޖެންސީ މެޑިކަލް ސާވިސް ސެންޓަރެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު އިއުލާނ...