އަތޮޅުތެރެއިން

ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
ތިން ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބ.ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ގެއްލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ. މިފައިސާ ގެއ...

ކަމަދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދޭން ރައީސަށް ދަންނަވައިފި

ކަމަދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދޭން ރައީސަށް ދަންނަވައިފި
ބ. ކަމަދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދެއްވުން އެދި އެ ރަށުގެ ކައުންސިލުން ރައީސަށް ދަންނަވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި އިއްޔެ އޮތް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި...

ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސާ ހިއްސާ ކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސާ ހިއްސާ ކޮށްފި
ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ހިއްސާކުރެއްވުމަށް، އެރަށު ކައުންސިލުން ރައީސް އިބްރާހ...