އަތޮޅުތެރެއިން

ބ. އަތޮޅު ފަސް ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅު ފަސް ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ބ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅ...

ރޯޔަލް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރޯދަ ވީއްލުމެއް

ރޯޔަލް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރޯދަ ވީއްލުމެއް
ބ. މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރޯޔަލް އައިލެންޑް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީގައި ތިބި 180 މީހަކަށް ރޯދަ ވީއްލުން ދީފި އެވެ. މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ މި ހަދިޔާ ފޮނުވީ، އެ ފެސިލިޓީގައި...