އަތޮޅުތެރެއިން

ތުޅާދޫ ސްކޫލުގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ އިބްރާހިމްފުޅުގެ ތައުބީނުގެ ޖަލްސާ މިރޭ

ތުޅާދޫ ސްކޫލުގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ އިބްރާހިމްފުޅުގެ ތައުބީނުގެ ޖަލްސާ މިރޭ
ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލަށް ބައި ގަރުނެއްހާ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި އެ ރަށުގެ މަޝްހޫރު ގުރުއާން މުދައްރިސް އިބްރާހިމް ހުސެއިންފުޅު ހަނދާނުގައި ބާއްވާ ތައުބީން ޖަލްސާ މިރޭ ބޭއްވުމަ...