އަތޮޅުތެރެއިން

ކަމަދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދޭން ރައީސަށް ދަންނަވައިފި

ކަމަދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދޭން ރައީސަށް ދަންނަވައިފި
ބ. ކަމަދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދެއްވުން އެދި އެ ރަށުގެ ކައުންސިލުން ރައީސަށް ދަންނަވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި އިއްޔެ އޮތް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި...

ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސާ ހިއްސާ ކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސާ ހިއްސާ ކޮށްފި
ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ހިއްސާކުރެއްވުމަށް، އެރަށު ކައުންސިލުން ރައީސް އިބްރާހ...

އުރީދޫން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަތަން ދަސްކޮށްދެނީ

އުރީދޫން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަތަން ދަސްކޮށްދެނީ
އުރީދޫ އަދި ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ފަތަން ދަސްކޮށްދީ، ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި ކަންކުރަންވާ ގޮތް އުނގަންނައިދިނުމަށް، “ފަތާ...