އަތޮޅުތެރެއިން

ފެހެންދު އާއި ގޮއިދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅުވާލުން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް

ފެހެންދު އާއި ގޮއިދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅުވާލުން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް
ބ. ގޮއިދޫ އާއި ފެހެންދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅުވާލުމަށް ފެހެންދޫ ކައުންސިލުން ސަރުކާރުގައި އެދިފައިވާތާ ދެ މަސް ފަހުން އެކަން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައި ދެއްވާނެ ކަމަށ...

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ތުޅާދޫ އާއި މާވަށަށް

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ތުޅާދޫ އާއި މާވަށަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބ. ތުޅާދޫ އަދި ލ. މާވަށުގައި ސެލްފް ސަރވިސ...

ފެހެންދުއާއި ގޮއިދޫ ކޯޒްވޭ އަކުން ގުޅާލުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިފި

ފެހެންދުއާއި ގޮއިދޫ ކޯޒްވޭ އަކުން ގުޅާލުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިފި
އެއްފަޅެއްގެ ތެރޭގައިވާ އޮންނަ ބ. ފެހެންދޫއާއި ގޮއިދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށް ފެހެންދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފި އ...

ހިތާދު އާއި ދޮންފަނުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހިތާދު އާއި ދޮންފަނުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. ހިތާދޫ އާއި ދޮންފަނުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުތަކެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެންވަޔަރމެންޓް މިނިސްޓްރީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރ...

ހިތާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ވަގުފު ކޮށްފައިވާ މާމަޑުއްވަރީ ހޯދާނެކަމަށް އަތޮޅު ރައްޔިތުން ބުނަން ފަށައިފި

ލިޔުނީ: ފާތުމަތު ސާއިރާ އަތޮޅުގެ ފެނާ ނަރުދަމާ އާ ސިއްހީ ޚިދުމަތާ އެކަށީގެންވާ ތައުލީމާ މިހެންގޮސް އެތައް އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާ ބޭނުންތަކެއް ފުއްދެއް ނެތަސް ބ. އަތޮޅަކީ...

ވިއްސާރައިގައި ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ވިއްސާރައިގައި ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް
މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ބ. ހިތާދޫ އަށާއި ގޮއިދޫއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. މި ވިއްސާރައިގައި ބ. އަތޮޅުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ކަމަށް މިހ...