އަތޮޅުތެރެއިން

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސްކޫލަކާ ގުޅިގެން ކިހާދޫ ސްކޫލުގައި ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގަނީ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސްކޫލަކާ ގުޅިގެން ކިހާދޫ ސްކޫލުގައި ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގަނީ
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރޮކްސް ބަރަރ ރައިޒް ޕްރައިމަރީ ސްކޫލާ ގުޅިގެން ބ. ކިހާދޫގައި ސްކޫލުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަން ފަށައިފި އެވެ. ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް މުހައްމަދު ޒުބައި...

ގޮއިދޫގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތައް ފަސްޓް ލޭޑީ ބައްލަވާލައްވައިފި

ގޮއިދޫގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތައް ފަސްޓް ލޭޑީ  ބައްލަވާލައްވައިފި
މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޙަރަކާތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު މިއަދ...

އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގޮއިދޫގައި މައުރަޒެއް ހުޅުވައިފި

އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގޮއިދޫގައި މައުރަޒެއް ހުޅުވައިފި
މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް) ޖަމުޢިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ގޮއިދޫގައި...

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ބ އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޮޓަރިތަކެއް އިމާރާތްކުރަނީ

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ބ އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޮޓަރިތަކެއް އިމާރާތްކުރަނީ
ބ އަތޮޅު ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި މި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޮޓަރިތަކެއް އިމާރާތްކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނިގޮތުގައި...