އަތޮޅުތެރެއިން

ބ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށަކަށް ރިސޯޓަކުން އަޅާ ކުނިތަކެއް، މައްސަލަ ބަލަނީ

ބ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށަކަށް ރިސޯޓަކުން އަޅާ ކުނިތަކެއް، މައްސަލަ ބަލަނީ
ބ. އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވުގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށެއްކަމަށްވާ ކެޔޮދޫ ގޮނޑުދޮށަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި އަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ކުނި އަޅ...