އަތޮޅުތެރެއިން

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ކަނޑޫދޫ ތުނޑީގައި ޕިކްނިކް ސަރަހައްދެއް

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ކަނޑޫދޫ ތުނޑީގައި ޕިކްނިކް ސަރަހައްދެއް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު ގެ ދަށުން ތ. ކަނޑޫދޫގެ ތުނޑީކޮޅުގައި ޕިކްނިކް ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީކޮށް މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފަށައި...

ބީއެމްއެލް އިން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ހަދިޔާކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ހަދިޔާކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް 5 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް...

ދަރަވަންދޫއަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފި

ދަރަވަންދޫއަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފި
ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން އެރަށަށް ފަތުރުވެރިން ގެނައުން ހުއްޓާލުމަށް ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އެރަށު ކައުންސިލުން އަންގައިފިއެވެ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސި...

ތުޅާދޫ ސްކޫލުގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ އިބްރާހިމްފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

ތުޅާދޫ ސްކޫލުގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ އިބްރާހިމްފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
ބ. ތުޅާދޫ ސުކޫލަށް 40 އަަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އެ ރަށު މަންޒިލް، އިބްރާހިމް ހުސައިންފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. އިބްރާހިމް ހުސައިންފުޅު އަވ...

ދަރަވަންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދަރަވަންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ބ. ދަރަވަންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ދަރަވަންދޫއަށް އައި ބޯޓަކުން މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާކަމަ...

ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވުމާ ދެކޮޅަށް ދަރަވަންދޫގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވުމާ ދެކޮޅަށް ދަރަވަންދޫގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ
ދަރަވަންދޫގައި ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވުމަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅިގެން އެރަށުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ. ދަރަވަންދޫން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު...

ކަމަދޫ ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވާލައި، ޓޫރިސްޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ކަމަދޫ ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވާލައި، ޓޫރިސްޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި
ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ބ. ކަމަދޫގެ ވެސް ގެސްޓު ހައުސްތައް ބަންދުކުރިތާ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިއްޔެ އެ ރަށް ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކަމަދޫން އިއްޔެ ވަނީ އެ ރަށ...