އަތޮޅުތެރެއިން

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ކަރާ ދަތިނުވެ ލިބޭނެ: ގޮއިދޫ ކައުންސިލް

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ކަރާ ދަތިނުވެ ލިބޭނެ: ގޮއިދޫ ކައުންސިލް
  ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހު ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާވަރަށް، ކަރާ މިއަތޮޅު ގޮއިދޫގެ ދަނޑުތަކުން ދަތިނުވެ ލިބޭނެކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލ...

ކެންދޫ ކައުންސިލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ޑީއެސްއާރުސީ އަށް

ކެންދޫ ކައުންސިލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ޑީއެސްއާރުސީ އަށް
  ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޑައިމަންޑް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން (ޑީއެސްއާރުސީ) ހޯދައިފި އެވެ. ޑައިމަންޑް ސްޕޯޓްސް ފައިނަލަށް...