އަތޮޅުތެރެއިން

ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އޮޅުވާލާފައި: މުއިއްޒު

ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އޮޅުވާލާފައި: މުއިއްޒު
  ބ. ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުވާލާފައި ކަމަށާއި އެކަމާ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު...

ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް
ކުށްމަދު އަމާން މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ބ. ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ހ...

ރަށުން ބޭރު ބަޔަކަށް ދަރަވަންދޫން ގޯތި ދޫކުރަން އެންގުމުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ރަށުން ބޭރު ބަޔަކަށް ދަރަވަންދޫން ގޯތި ދޫކުރަން އެންގުމުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި
  ޅ. މާފިލާފުށިން ބަޔަކު ނަގާފައިވާ 13 ގޯއްޗެއްގެ ބަދަލުގައި ބ. ދަރަވަންދޫން ގޯތި ދޫކުރަން އެންގުމުން އެ ރަށު ރައްޔިތުން ހިތްހަމަނުޖެހި އެ ކަމާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކޮށް...