އަތޮޅުތެރެއިން

އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މާލިއްޔަތު ކުޑަވުން: ހިތާދޫ ކައުންސިލް

އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މާލިއްޔަތު ކުޑަވުން: ހިތާދޫ ކައުންސިލް
ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށް ދެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މާލިއްޔަތުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފައިސާ ނެތުން ކަމަށް ހިތާދޫ...

ދަރަވަންދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މާޅޮހު ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މާޅޮހު ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކޮށްފި
ބ. ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ބ. މާޅޮސް، ނަފާޕެލަސް، ޢަބްދުއްރަޝީދު ޔޫސުފް މާޅޮހު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް މިއަދުން ފެށިގެން ހަމަޖަ...

ތުޅާދޫ ހިއްކިބިމުން މިއަހަރު ގޯތި ދޫކުރެވޭވަރުވާނެ: ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ތުޅާދޫ  ހިއްކިބިމުން މިއަހަރު ގޯތި ދޫކުރެވޭވަރުވާނެ: ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ބ. ތުޅާދޫ ފަޅުން ހިއްކާފައިވާ ބިމުން މިއަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި އާންމުކޮށް ގޯތިދޫކުރަން ފެށޭވަރުވާނޭކަމަށް ތުޅާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ.  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް އިދާރ...