އަތޮޅުތެރެއިން

ވައިގެ މަގުން ދަރަވަންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވައިގެ މަގުން ދަރަވަންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބ. ދަރަވަންދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.  ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި ދަރަ...

ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
ތިން ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބ.ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ގެއްލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ. މިފައިސާ ގެއ...

ކަމަދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދޭން ރައީސަށް ދަންނަވައިފި

ކަމަދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދޭން ރައީސަށް ދަންނަވައިފި
ބ. ކަމަދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދެއްވުން އެދި އެ ރަށުގެ ކައުންސިލުން ރައީސަށް ދަންނަވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި އިއްޔެ އޮތް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި...