އަތޮޅުތެރެއިން

ކަނޑުމަތީ ސަލާމަތާއި ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ކަނޑުމަތީ ސަލާމަތާއި ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ތިމާވެށްޓަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމެއް ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓްގައި ހިންގައިފި އެވެ. މެއި މަހުގެ...

ގާނޫނުގައި ވާގޮތަށް ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ ބ. އަތޮޅުން ކަމަދޫ ކައުންސިލު އެކަނި

ގާނޫނުގައި ވާގޮތަށް ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ ބ. އަތޮޅުން ކަމަދޫ ކައުންސިލު އެކަނި
  އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން މިދިޔަ މަހު ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ އެންމެ 15 ކައ...