އަތޮޅުތެރެއިން

ބ. އަތޮޅު ޑްރީމްލޭންޑް ބަންދުކޮށް ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޓެސްޓުކުރަނީ

ބ. އަތޮޅު ޑްރީމްލޭންޑް ބަންދުކޮށް ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޓެސްޓުކުރަނީ
ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޑްރީމްލޭންޑް ރިސޯޓްގެ ބިދޭސީއަކު ގައިން ކޮވިޑް 19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރުމުން އޭނާ އެކަހެރިކޮށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް...

ބ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ބ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން ޑިޒައިން ބިލްޑް އުޞޫލުން ބ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނ...

މާޅޮހު ބީޗުން ބޮޑުބައެއް ގިރައި، ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި!

މާޅޮހު ބީޗުން ބޮޑުބައެއް ގިރައި، ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި!
ބ. މާޅޮހު އުތުރު ފަރާތު ބީޗު ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރައި، އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގެތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ތިބެން ޖެހިފައިވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދޭނ...