ވިޔަފާރި

ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ
ޒުވާނުން މަސައްކަތުގެ ވެއްޓަށް އަހުލުވެރިކުރުވައި ފަންނީ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ދިރާގުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ، މިދިޔަ...

ޖީއެމް ފޯރަމްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

ޖީއެމް ފޯރަމްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
ޖީ.އެމް ފޯރަމް (ޖެނެރަލް މެނޭޖަރސް ފޯރަމް) 2020 ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރ ގޮތުގައި އުރިދޫ މޯލްޑިވްސް އިން، ހޮޓެލިއަރ މޯލްޑިވްސްއާއި ޕާޓްނަރކޮށްފިއެވެ. ޖީ.އެމަ ފޯރަމް އަކީ ރާއ...

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި
އަންހެނުންނާއި ދެޖިންސުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން އޭދަފުށިގައި އާ ފިހާރައެއް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ. އޭ.އޭ.އޭ ކަލެކްޝަންގެ ނަމުގައި މެދުއަވަށުގެ ޑެއިޒީމަގުގެ އަންހެނ...

ވައިޓް ބައި އެއިޓް އެސް އިން ދަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްސަ ޕެކޭޖެއް

ވައިޓް ބައި އެއިޓް އެސް އިން ދަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްސަ ޕެކޭޖެއް
ބ. އަތޮޅުގެ އަތޮޅުފެރީން އޭދަފުއްޓަށް އަންނަ ދަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވައިޓް ބައި އެއިޓް އެސް ރެސްޓޯރެންޓުން ލަންޗު ޕެކޭޖެއް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. ވައިޓް ބައި އެއިޓ...

ބީއެމްއެލްގެ ލޯނަށް އެދުމަށާއި އެކައުންޓް ހުޅުވަން ހާއްސަ ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ބީއެމްއެލްގެ ލޯނަށް އެދުމަށާއި އެކައުންޓް ހުޅުވަން ހާއްސަ ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އަމީނީ މަގު މާލޭ ސްކެއަރ ގައި ހުންނަ ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ ގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފ...

ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރ ސާވިސް ޑައިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ގުލްނާޒް މާހިރު

ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރ ސާވިސް ޑައިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ގުލްނާޒް މާހިރު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ޑައިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ގުލްނާޒް މާހިރު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނި ގޮތުގައި ގުލްނާޒް ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ ކ...