ވިޔަފާރި

ކޮވިޑް-19: ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 10 ޖީބީ ހިލޭ

ކޮވިޑް-19: ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 10 ޖީބީ ހިލޭ
ދިރާގުގެ ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރުމަށް 10 ޖީބީގެ ބޫސްޓަރ އެއް ދޭން ނިންމައިފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގަިއ މިއީ ކޮވިޑް19 އާ ގ...

ބީއެމްއެލުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ހަ މަސްދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި

ބީއެމްއެލުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ހަ މަސްދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި
ސަރުކާރުގެ އިކޮނަމިކް ރިކަވަރީ ޕްލޭންގެ ދަށުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަރުދުންނަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑި...

ދިރާގުޕޭ ގެ މާޗެންޓް ޓްރާންސެކްޝަން ފީ 3 މަސްދުވަހަށް ނުނަގާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ދިރާގުޕޭ ގެ މާޗެންޓް ޓްރާންސެކްޝަން ފީ 3 މަސްދުވަހަށް ނުނަގާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
ކޮވިޑް19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް ގެންނަންވަނީ މަޖުބޫރު ވެފައިއެވެ. އެގޮތުން އާންމުކޮށް ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތާ ހިލާފަށ...

ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އެޑްއޮންތަކުން ދެ މަހަށް 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އެޑްއޮންތަކުން ދެ މަހަށް 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިރާގުގެ ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް މާރިޗު މަހުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކާ އަދި އެޕްރީލް މަހުގައި އެކްޓިވޭޓްކުރައްވާ އެޑް-އޮންއަކުން %5...

މިހާރު ގޭގައި ތިބިގެން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްލެވޭނެ: ބީއެމްއެލް

މިހާރު ގޭގައި ތިބިގެން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްލެވޭނެ: ބީއެމްއެލް
ކޮރޯނާވައިރަސް އާއެކު ގޭގައި ތިބެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިރުޝާދު ދެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އިންޓަނެޓު ބޭންކިން ހިދުމަތަށް އޮންލަ...

އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައި ދިނުމަށް އުރީދޫން ހާއްސަ ޑޭޓާ އެލަވަންސެއް ދެނީ

އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައި ދިނުމަށް އުރީދޫން ހާއްސަ ޑޭޓާ އެލަވަންސެއް ދެނީ
ސްކޫލު ކުދިންނަށް އޮންލައިންކޮށް ފަސޭހަ ކަމާ އެކު، ކިޔެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެޑިއުކޭޝަނަލް އިންޓިޓިއުޝަންތަކަށް އުރީދޫން ވަނީ ޚާއްސަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯ...

ކޮވިޑް-19: ދިރާގު މަމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޭޓާ އެޑް-އޮން ތަކުން %50 ޑިސްކައުންޓް

ކޮވިޑް-19: ދިރާގު މަމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޭޓާ އެޑް-އޮން ތަކުން %50 ޑިސްކައުންޓް
ކޮވިޑް19އާ ގުޅިގެން މި ދުވަސްވަރު ޑޭޓާ ބޭނުން ކުރުން އިތުރުވާނެތީ ދިރާގުގެ މަމެން ޑޭޓާ އެޑް އޮން ތަކުން 50 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ދިރާގުން ބު...