ވިޔަފާރި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ފައިނަލް މެޗު މިފަހަރު ދިރާގު ޓީވީ އެޕުން ބަލާލެވޭނެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ފައިނަލް މެޗު މިފަހަރު ދިރާގު ޓީވީ  އެޕުން ބަލާލެވޭނެ
ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުން ތާކު، ބޭނުން ވަގުތަކު މޯބައިލް ފޯނު ނުވަތަ މޯބައިލް ޑިވައިސް ބޭނުންކޮށްގެން މިފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ފައިނަލް މެޗް ދިރަގު ޓީވީ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ބ...

ދިރާގުން ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުޑަކުދިންގެ ތެލެސީމިއާ ވޯޑެއް

ދިރާގުން ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުޑަކުދިންގެ ތެލެސީމިއާ ވޯޑެއް
ދިރާގުން ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ކުޑަކުދިންގެ ތެލެސީމިއާ ވޯޑަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން، ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ލ. ގަން ރީޖަނ...