ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލު ކުދިންނަށް އަގުހުރި ހަދިޔާއެއް

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލު ކުދިންނަށް އަގުހުރި ހަދިޔާއެއް
ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތައާރަފް ކުރި  ‘އަހަރެންގެ ބޭންކް...

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ގޮތުން އޭސީސީން ދެއްކި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ގޮތުން އޭސީސީން ދެއްކި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ގައުމީ ބޭންކް، ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތުހުމަތުކޮށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން ދެއްކި ވާހަކަތައް އެ ބ...

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ތަވަބާލަން ޕޫބަލަސިންގަމް ވަނީ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު ކަމުންނާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ބޯޑުގެ އެގްޒެކ...

އުގެއިލް ފައުންޑޭޝަންގެ އޭ.އައި. މޯލްޑިވްސްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

އުގެއިލް ފައުންޑޭޝަންގެ އޭ.އައި. މޯލްޑިވްސްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
އޭ.އައި (އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖަންސް) މޯލްޑިވްސް 2019 އަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި އުގެއިލް ފައުންޑޭޝަނުން ގުޅިއްޖެއެވެ. މި ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން، އުރީދޫ އަކީ މިއަހަރުގެ އޮގަ...

ބެއްލަ ވިސްޓާ އިން އާ ޚިދުމަތެއް!

ބެއްލަ ވިސްޓާ އިން އާ ޚިދުމަތެއް!
އޭދަފުށީގެ ރެސްޓޯރަންޓްރަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބެއްލާ ވިސްޓާ ރެސްޓޯރަންޓުން އާ ޚިދުމަތެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މިފަހަރު ތައާރަފުކޮށްފައި މިވ...

ދިރާގު ޓީވީގެ އޮން ޑިމާންޑް ޕްލެޓްފޯމަށް “ކައިލް އާއި ލުލޫ” ގެ ހާށަވިޔަނި

ދިރާގު ޓީވީގެ އޮން ޑިމާންޑް ޕްލެޓްފޯމަށް “ކައިލް އާއި ލުލޫ” ގެ ހާށަވިޔަނި
ދިރާގު ޓީވީއިން ކުޑަކުދިނަނަށް ހާއްސަ ދިވެހި 2ޑީ އެނިމޭޓެޑް ކާޓޫން ސީރީޒް “ކައިލް އާއި ލޫލޫ” ދިރާގު ޓީވީގެ އޮން ޑިމާންޑް ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ބަލާލެވޭނެއެވ...