ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް އިން ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓުގައި ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓްގެ ހިދުމަތްދެނީ

ބީއެމްއެލް އިން ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓުގައި ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓްގެ ހިދުމަތްދެނީ
އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މެނޭޖްމަންޓެއް ގާއިމްކޮށް، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ) އިން ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ޕަބްލި...

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ބ. އަތޮޅުން ފަސް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ބ. އަތޮޅުން ފަސް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ
މިދިޔަ ޖޫން މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 60 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ އިރު ބ. އަތޮޅުން ގްރީން ޓެކްސްގެ ފަސް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭ...

އުރީދޫ އާއި އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

އުރީދޫ  އާއި އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި
މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާއި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަންއާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން އޯރކާ މީޑިއ...

މީޑިއާ ނެޓްގެ އައިސް ޓީވީ އާއި އައިސް ސްޕޯޓްސް އިން ލަ ލީގާގެ މެޗުތައް ބަލާލެވޭނެ

މީޑިއާ ނެޓްގެ އައިސް ޓީވީ އާއި އައިސް ސްޕޯޓްސް އިން ލަ ލީގާގެ މެޗުތައް ބަލާލެވޭނެ
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ އަލުން މީޑިއާ ނެޓް މެދުވެރިކޮށް ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދައްކަން، އެ ކުންފުނިން ބްރޯޑްކާސްޓިން ރައިޓުސް ގަނެފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ގަޑިން މާދަމާ މިރޭ ދަންވަރު...