ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލްގެ ލޯނަށް އެދުމަށާއި އެކައުންޓް ހުޅުވަން ހާއްސަ ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ބީއެމްއެލްގެ ލޯނަށް އެދުމަށާއި އެކައުންޓް ހުޅުވަން ހާއްސަ ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އަމީނީ މަގު މާލޭ ސްކެއަރ ގައި ހުންނަ ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ ގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފ...

ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރ ސާވިސް ޑައިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ގުލްނާޒް މާހިރު

ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރ ސާވިސް ޑައިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ގުލްނާޒް މާހިރު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ޑައިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ގުލްނާޒް މާހިރު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނި ގޮތުގައި ގުލްނާޒް ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ ކ...

އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ހިއްސާދާރުން އިއުލާނު ކޮށްފި

އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ހިއްސާދާރުން އިއުލާނު ކޮށްފި
އުރީދޫ އިން މި އަހަރު ބާއްވާ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރި ވެނޭނީ ފެބްރުއަރީ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނަ...

އުރީދޫން ކާމިޔާބު 15 އަހަރު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

އުރީދޫން ކާމިޔާބު 15 އަހަރު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް
މިއަހަރަކީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް ވަރަށްވެސް ޙާއްސަ އަހަރެކެވެ. ރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 15 އަހަރު ފުރިގެންދާ އަހަރެވެ. މިކަމުގެ މުނާސަބަތުގައި އު...

ބީއެމްއެލް އިން 10 ސްކޫލެއްގެ ސެން ކްލާހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން 10 ސްކޫލެއްގެ ސެން ކްލާހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގެ 10 ސްކޫލެއްގައި ހިންގާ ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ނީޑް (ސެން) ކްލާސްތަކުގައި ކުދިންނަށް ކިޔަވާދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މ...

އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ކުރިމަތިލާން ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ކުރިމަތިލާން ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
އުރީދޫގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދިން މުއްދަތު މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނި ގޮތުގައި މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުން...