ވިޔަފާރި

ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ

ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ
ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއެމް) މިއަހަރުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި އުރިދޫ މޯލްޑިވްސް އިން، އޯކާ މީޑިއާ ގްރޫޕާއި ޕާޓްނަކޮށްފި އެވެ. ޓީޓީއެމް އަކީ ދިވެހިރާއް...

ދިރާގުން މިއަހަރުވެސް ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް

ދިރާގުން މިއަހަރުވެސް ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޑިޖިޓަލް އަދި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ދިރާގުން ކީރިތި ޤުރުއަނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން، ފުވައްމުލަކާއި ލ. ފޮނަދޫގައި ޤު...