ވިޔަފާރި

ދިރާގު ޕޭ އަދި ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ކޭޝްއިން ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކޮށްފި!

ދިރާގު ޕޭ އަދި ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ކޭޝްއިން ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކޮށްފި!
ދިރާގާއި ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އެ ބޭންކްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު ޕޭ ވޮލްޓްތަކަށް ކަސްޓަމަރުގެ ބޭންކިންގ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ އެޅުމުގެ ޚިދުމަތް...

މަންޓާ އެއާ އާއި ޔުނިސެފްގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

މަންޓާ އެއާ އާއި ޔުނިސެފްގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
މަންޓާ އެއާ އާއި ޔުނިސެފް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ބުރު އިއްޔެ އިފްތިހާހްކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، މަންޓާ އެއާ...

މަސްވެރިޔާ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު

މަސްވެރިޔާ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިއަހަރު ތައާރަފް ކުރި މަސްވެރިޔާ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން އެއް ފަށައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މަސ...

ޑޭޓާ އެލަވަންސް އިތުރުކޮށް، އުރީދޫ “އެކު” ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖްތައް ތައާރަފްކޮށްފި

ޑޭޓާ އެލަވަންސް އިތުރުކޮށް، އުރީދޫ “އެކު” ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖްތައް ތައާރަފްކޮށްފި
އުރީދޫ އިން އަލަށް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ “އެކު” ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭންތަކާއި އެކު، ބޭނުންކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން...