ވިޔަފާރި

ދިރާގު ސްޕެޝަލް ރޯދަ ބަންޑްލްސް އާއެކު ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދީލަތި އެހީއެއް

ދިރާގު ސްޕެޝަލް ރޯދަ ބަންޑްލްސް އާއެކު ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދީލަތި އެހީއެއް
ރޯދަމަހަކީ ދީލަތިކަމާއި، އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީވެ، އެކަކު އަނެކަކުގެ އިހުސާސްތައް ދެނެގަންނަ މަހެކެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވުމަކީ އެތައް ގިނަގުނަ ސަވާބު ލިބޭ ކަމެއް...

ދިރާގުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ އިންޑޯ ޕްލޭ އޭރިޔާ އާކޮށްފި

ދިރާގުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ އިންޑޯ ޕްލޭ އޭރިޔާ އާކޮށްފި
ދިރާގުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ އިންޑޯ ޕްލޭ އޭރިޔާ އާކޮށް އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ. ކުޑަ ކުދިން...

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގިގަބިޓް ސިޓީ އުރީދޫން ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގިގަބިޓް ސިޓީ އުރީދޫން ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމުކޮށްފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފައިބާ އޮޕްޓިކް ނެޓްވާކް މެދުވެރިކޮށް، ސުޕަނެޓް ޙިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫގެ ގިގަބިޓް ކޭޕަބަލް ފައިބަރގެ...