ވިޔަފާރި

ހުރިހާ ވައިބާ ސްޓިކާއެއް ލިބޭ ޕެކޭޖެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި

ހުރިހާ ވައިބާ ސްޓިކާއެއް ލިބޭ ޕެކޭޖެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި
ހުރިހާ ވައިބާ ސްޓިކާއެއް ލިބޭ ޕެކޭޖެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ވައިބާ ގުޅިގެން، ފަސޭހަކަމާއި އެކު ބޭނުން ކޮންމެ ވައިބަރ ސްޓިކަރ ޕެކެއްވެސް ޑައުންލޯ...

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓާއި، ޓީވީގެ ހިދުމަތް ރ. މީދު އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓާއި، ޓީވީގެ ހިދުމަތް ރ. މީދު އަށް ތައާރަފްކޮށްފި
މި ދެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން ރ. މީދޫގައި ދިރާގުން ވަނީ ކުލަގަދަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފަ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަކާއި ބޮޑުބެރުގެ ހަރަކާތްތައް މި ހަފް...

އުރީދޫން އެމޭޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫން އެމޭޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާއި އެމޭޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް އާ އަހަރަށް އެމޭޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯގެ ޚިދުމަތް މިރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނީ މިރޭ ތައާ...

ކޮންޑެނާސްޓް ޓްރެވަލާސްގެ ގޯލްޑް ލިސްޓުގައި ބ. އަތޮޅުގެ ދެ ރިޒޯޓެއް ހިމެނިއްޖެ

ކޮންޑެނާސްޓް ޓްރެވަލާސްގެ ގޯލްޑް ލިސްޓުގައި ބ. އަތޮޅުގެ ދެ ރިޒޯޓެއް ހިމެނިއްޖެ
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޓްރެވަލް މަޖައްލާއެއް ކަމަށްވާ ކޮންޑެނާސްޓް ޓްރެވަލަސްގެ މިއަަހަރުގެ ގޯލްޑް ލިސްޓްގައި ބ. އަތޮޅުގެ ދެ ރިޒޯޓެއް ހިމެނިއްޖެ އެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ކޮންޑެ...

އުރީދޫން މަސްވެރިންނަށް ހިލޭ ގުޅާލެވޭނެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އުރީދޫން މަސްވެރިންނަށް ހިލޭ ގުޅާލެވޭނެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފުކޮށްފި
އުރީދޫ އިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން މަސްވެރިންނަށް ހިލޭ ގުޅޭނެ ޕެކޭޖް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގެމަނަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތް...

ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓާއި ޓީވީ ހޯރަފުއްޓާއި ހަނިމާދޫ އަށް

ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓާއި ޓީވީ ހޯރަފުއްޓާއި ހަނިމާދޫ އަށް
ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓު އަދި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ހދ ހޯރަފުއްޓާއި އެ އަތޮޅު ހަނިމާދޫ އަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓުގެ...