ވިޔަފާރި

ސަމާލުވޭ! ފައިސާ ފޮނުވަން ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލުމުގެ ކޯލްތަކެއް!

ސަމާލުވޭ! ފައިސާ ފޮނުވަން ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލުމުގެ ކޯލްތަކެއް!
އެކައުންޓަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އެހެން އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމަށް އެދި ކުރާ ކޯލްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އ...

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން ތިން ރަށަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން ތިން ރަށަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
ބީއެމްއެލް ގެ މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން 3 ރަށެއްގައި މުޖުތަަމައަށް އެހީތެރިވުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ވ. ފެލިދޫ، ލ....

ބީއެމްއެލްގެ އެހީއާއެކު ނަޑެއްލާ ކުޅީ ސަރަހައްދުގައި އީކޯ ޕާކެއް

ބީއެމްއެލްގެ އެހީއާއެކު ނަޑެއްލާ ކުޅީ ސަރަހައްދުގައި އީކޯ ޕާކެއް
އަހަރެންގެ ބޭންކު ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ގދ. ނަޑެއްލާ ގޮނާނިގިލި ކުޅީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އީކޯ ޕާކު އިއްޔެ ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާފައިވަނީ ނަޑެއްލާ އައި...

ބީއެމްއެލްގެ ޑައިރެކްޓަ އޮފް ލީގަލް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒްގެ ސަމާހު އައްޔަންކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ ޑައިރެކްޓަ އޮފް ލީގަލް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒްގެ ސަމާހު އައްޔަންކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ލީގަލް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒްގެ މަގާމަށް އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ސަމާހު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ސަމާހު ވަނީ ބޭންކުގެ ލ...