ވިޔަފާރި

ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް ގުޅިގެން “ގަރލްސްޓު ކޯޑު- ތިނަދޫ” ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް ގުޅިގެން “ގަރލްސްޓު ކޯޑު- ތިނަދޫ” ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
އަންހެން ކުދިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން އަންހެން ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކޯޑިންގ ދަސްކޮށް ދިނ...

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ގްރީން ފައިނޭންސިން ތައާރަފްކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ގްރީން ފައިނޭންސިން ތައާރަފްކޮށްފި
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ގްރީން ފައިނޭންސިންގ ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިއީ އެނ...

ދިރާގަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

ދިރާގަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި
ދިރާގަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަތް ކޮށްދިން 65 މުވައްޒަފެއްގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، އެވޯޑު ދީފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައި ވަނީ ވާޗުއަލް ކޮންފަރެންސެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. މ...

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން އެޑިޔުކޭޝަން ފައިނޭންސިން ތައާރަފްކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން އެޑިޔުކޭޝަން ފައިނޭންސިން ތައާރަފްކޮށްފި
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން އާ އެޑިޔުކޭޝަން ފައިނޭންސިން ފެސިލިޓީއެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނިގޮތުގައި ޝަރުޢީ ހަމަތަކަށް ފުރިހަމައަށް ފެތޭ ގޮތުގެ މ...

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ލައިފްސްޓައިލް ފައިނޭންސިންގއަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ލައިފްސްޓައިލް ފައިނޭންސިންގއަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި
ކުލިން އާމްދަނީ ލިބޭ އާންމު ފަރުދުންނަށް ދޫކުރާ ލައިފްސްޓައިލް ފައިނޭންސިންގ އަށް ބީއެލްއެލް އިސްލާމިކް އިން ހޮޔެ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ. މި ފެސިލިޓީ އަކީ ޝަރުޢީ ހަމަތ...

ދިރާގު މިނީ ޑޭޓާ ބަންޑްލް އެކްޓިވޭޓްކޮށްގެން 100 ޕަސެންޓު އިތުރު ޑޭޓާ

ދިރާގު މިނީ ޑޭޓާ ބަންޑްލް އެކްޓިވޭޓްކޮށްގެން 100 ޕަސެންޓު އިތުރު ޑޭޓާ
މިއަހަރު ނިންމުން ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުން 75 ރުފިޔާ ގެ މިނީ ޑޭޓާ ބަންޑްލްއެއް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްގެން 100 އިންސައްތަ އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝ...

ބޭރުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްތަކުގައި ބީއެމްއެލް ކާޑު ބޭނުންނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ބޭރުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްތަކުގައި ބީއެމްއެލް ކާޑު ބޭނުންނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި
ޑޮލަރުގެ ތާށި އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެ، ބޭރުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްތަކުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ކާޑު ބޭނުންނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ނެރުނު ދެނ...

އުރީދޫން އެއާޕޯޓުގެ އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފި

އުރީދޫން އެއާޕޯޓުގެ އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފި
ވީއައިއޭގައި އުރީދޫން ދޭ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. އުރީދޫން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާ...