ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް އިން އުކުޅަހުގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ބީއެމްއެލް އިން އުކުޅަހުގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މުޖުތަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެދަށުން އއ. އުކުޅަހުގައި ސެލް...

ތިމަރަފުށީގައި ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ތިމަރަފުށީގައި ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މުޖުތަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެދަށުން ތ. ތިމަރަފުށީގައި ސެލ...

އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ ޓެލެކޮމް ކުންފުނީގެ ގޯލްޑް ސްޓީވީ އެވޯޑް އުރީދޫއަށް

އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ ޓެލެކޮމް ކުންފުނީގެ ގޯލްޑް ސްޓީވީ އެވޯޑް އުރީދޫއަށް
އަހަރުގެ އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޓެލެކޮމް ކުންފުނީގެ ގޯލްޑް ސްޓީވީ އެވޯޑް، 17 ވަނަ ސްޓީވީ އިންޓަނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސްގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މީގެ އިތ...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީ އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީ އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް
އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް...

ބީއެމްއެލް ކާޑުތައް އަލުން ޕޭޕާލް އެކައުންޓްތަކާއި ލިންކް ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

ބީއެމްއެލް ކާޑުތައް އަލުން ޕޭޕާލް އެކައުންޓްތަކާއި ލިންކް ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކާޑުތައް ބައެއް ޕޭޕާލް އެކައުންޓްތަކާއި ލިންކް ނުކުރެވޭގޮތް ހެދުމަށްފަހު އަލުން އެ ބެންކުން ހުރިހާ ޕޭޕާލް އެކައުންޓްތަކާއި ލިނ...