ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް އިން މިއަދުން ފެށިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ކާޑު ދޫކުރާނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް

ބީއެމްއެލް އިން މިއަދުން ފެށިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ކާޑު ދޫކުރާނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މާލޭގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސަސް ސެންޓަރުން، މިއަދުން ފެށިގެން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދައިގެން ކާޑު ދޫކުރަން ފަށާނެ އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބ...

މާދަމާ ހުޅުވާނީ ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ސެންޓަރުތަކާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ބްރާންޗުތައް

މާދަމާ ހުޅުވާނީ ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ސެންޓަރުތަކާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ބްރާންޗުތައް
ބޭންކިން ހިދުމަތް ދޭ ދުވަސްތައް އިތުރު ކުރަން އެޗްޕީއޭއިން ފުރުސަތު ދީފައިވާ ނަމަވެސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވާނީ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ސެންޓަ...

އުރީދޫން އެންއީއޯސީ އަށް އިންޓިއުބޭޝަން ބޮކްސްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

އުރީދޫން އެންއީއޯސީ އަށް އިންޓިއުބޭޝަން ބޮކްސްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު 50 އިންޓިބޭޝަން ބޮކްސް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީއ (އެންއީއޯސީ) އަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫން ބުނިގޮތުގައި މި އިންޓިއުބޭޝަން...

ކޮވިޑް-19: ދިރާގު ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް އޮފާތައް ޖޫން މަހުވެސް ލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19: ދިރާގު ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް އޮފާތައް ޖޫން މަހުވެސް ލިބޭނެ
ކޮވިޑް19އާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާ ވަމުންދާ ތަދިތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އަދި މޮބައިލް އަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އޮފަރ ތަށް ޖޫން...

މަޓާޓޯއާއި އެންބީއޭއެމްގެ ފުޑް ސަޕޯޓް ޕްރޮގްރާމަށް ދިރާގުން އެހީވެއްޖެ

މަޓާޓޯއާއި އެންބީއޭއެމްގެ ފުޑް ސަޕޯޓް ޕްރޮގްރާމަށް ދިރާގުން އެހީވެއްޖެ
ދިރާގުން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮ ޓްރެވަލް އެޖަންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރސް (މަޓާޓޯ) އާއި ނެޝެނަލް ބޯޓިންގް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެން.ބީ.އޭ.އެމް) އިން ކާބޯތ...

ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކައިފިންތަ؟ ދިރާގުން ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ލުއި ގޮތްތަކެއް!

ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކައިފިންތަ؟ ދިރާގުން ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ލުއި ގޮތްތަކެއް!
މިއަހަރުގެ ރޯދަމަސް މުސްލިމް އުންމަތާ ކުރިމަތިލީ ކޮވިޑް19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގަ އެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކެއްގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންގެ...