ވިޔަފާރި

ވިލާ ކޮލެޖްގައި މާސްޓަ އޮފް އާޓްސްއިން އެޑިއުކޭޝަން ކޯހެއްފަށަނީ

ވިލާ ކޮލެޖްގައި މާސްޓަ އޮފް އާޓްސްއިން އެޑިއުކޭޝަން ކޯހެއްފަށަނީ
ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ވެސްޓް އޮފް އިންގްލޭންޑްގެ މާސްޓަ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ވިލާ ކޮލެޖްގައި ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ވިލާ ކޮލެޖްގައި ފަށާ މިކޯހާބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތުދެއްވ...

މޯލްޑިވްސް ޝޫޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން އާއި އެކު ދިރާގުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޝޫޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން އާއި އެކު ދިރާގުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
  ދިރާގުން މޯލްޑިވްސް ޝޫޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން އާއި އެކު ސްޕޮންސަރޝިޕް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ޝޫޓިން އެސޯސިއޭޝަނާއިއެކު ސޮއިކޮށްފައި މިވަނީ އަންނަ ނ...

ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލާއި ދިރާގު ގުޅިގެން އެސްކޫލްގައި ބީވައިއޯޑީ ތައާރަފް ކޮށްފި

ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލާއި ދިރާގު ގުޅިގެން އެސްކޫލްގައި ބީވައިއޯޑީ ތައާރަފް ކޮށްފި
  ގިޔާސުއްދީން އިންޓާރނޭޝަނަލް ސްކޫލާއި ދިރާގާއި ގުޅިގެން އެސްކޫލްގައި ބީވައިއޯޑީ ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. ބްރިންގް ޔުއަރ އޮވްން ޑިވައިސް (ބީވައިއޯޑީ)ގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެ...