ވިޔަފާރި

ދިރާގުން ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުޑަކުދިންގެ ތެލެސީމިއާ ވޯޑެއް

ދިރާގުން ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުޑަކުދިންގެ ތެލެސީމިއާ ވޯޑެއް
ދިރާގުން ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ކުޑަކުދިންގެ ތެލެސީމިއާ ވޯޑަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން، ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ލ. ގަން ރީޖަނ...