ވިޔަފާރި

ރޯދަމަހު ބީއެމްއެލް އިން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތު އެހެން ބޭންކް ތަކަށްވުރެ އިތުރުކޮށްފި

ރޯދަމަހު ބީއެމްއެލް އިން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތު އެހެން ބޭންކް ތަކަށްވުރެ އިތުރުކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަންނަ ރޯދަ މަހު ހިދުމަތް ދޭ ވަގުތު އެހެން ބޭންކުތަކަށްވުރެ އިތުރު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔ...

ބީއެމްއެލް އިންޓަނެޓު ބޭންކިންއަށް އާ ހިދުމަތްތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިންޓަނެޓު ބޭންކިންއަށް އާ ހިދުމަތްތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްްއެލް)ގެ އިންޓަނެޓު ބޭންކިންއަށް މުހިންމު އާ ހިދުމަތްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އަލަށް ތައާރަފުކުރި ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެލެގްރެފިކް ޓް...