ވިޔަފާރި

ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިރާގުން އޭދަފުއްޓަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިރާގުން އޭދަފުއްޓަށް ތައާރަފްކޮށްފި
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތާއެކު ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ހިދުމަތް ބ. އޭދަފުށީގައި މިއަދު ރަސްމ...

ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިރާގުން ކުޑަހުވަދު އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިރާގުން ކުޑަހުވަދު އަށް ތައާރަފްކޮށްފި
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތާއެކު ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބާގެ ހިދުމަތް ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ރަސްމީކޮށް އ...

އޭދަފުށިގައި ބިޒްނަސް އިންކިއުބޭޓަ ސާވިސް ސެންޓަރެއް ގާއިމް ކުރަނީ

އޭދަފުށިގައި ބިޒްނަސް އިންކިއުބޭޓަ ސާވިސް ސެންޓަރެއް ގާއިމް ކުރަނީ
ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ބ. އޭދަފުށީގައި ބިޒްނަސް އިންކިއުބޭޓަ ސާވިސް ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރަން ހަމަ...

ދިރާގުން ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގުން ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ތައާރަފްކޮށްފި
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތާއެކު ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ހިދުމަތް އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކ...