ވިޔަފާރި

ނައުއެމްވީ އެޕުން މިހާރު ފަސޭހަކަމާއެކު ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ

ނައުއެމްވީ އެޕުން މިހާރު ފަސޭހަކަމާއެކު ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ
ދިރާގުން މިއަރު އަލަށް ތަޢާރަފުކުރި ލައިފްސްޓައިލް މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ކަމަށްވާ “ނައުއެމްވީ” މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ފަސޭހަކަމާއެކު އެން.ޖީ.އޯ ނުވަތަ ހިލޭސާބަހަ...

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބީއެމްއެލް އިން އިތުރު ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބީއެމްއެލް އިން އިތުރު ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އިތުރު 65 މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލް ޗެ...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލައިބްރަރީ ތަރައްގީކޮށްފި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލައިބްރަރީ ތަރައްގީކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ރަސްދޫގައި ހުންނަ އއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލައިބްރަރީ އަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްފިއެވެ. ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ޕްރޮ...

ދިރާގާއި ފޯޓިނެޓް ގުޅިގެން ސައިބަ ސެކިއުރިޓީ އާ ބެހޭ ޚާއްސަ ވެބިނާއެއް ބާއްވައިފި

ދިރާގާއި ފޯޓިނެޓް ގުޅިގެން ސައިބަ ސެކިއުރިޓީ އާ ބެހޭ ޚާއްސަ ވެބިނާއެއް ބާއްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި، ދިރާގުން، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސައިބަރ ސެކިއުރި...

ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓާ އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލައިގެން ދެގުނަ ޑޭޓާ!

ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓާ އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލައިގެން ދެގުނަ ޑޭޓާ!
ދިރާގު  ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފިކްސްޑް ބްރޯޑް ބޭންޑް ބޫސްޓާތަކުން ދެގުނަ އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. ދިރާގުން މި...

ބީއެމްއެލް އިން އުޅަނދުގަތުމަށް އެންމެ ކުޑަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭން ތައާރަފްކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން އުޅަނދުގަތުމަށް އެންމެ ކުޑަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭން ތައާރަފްކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  (ބީއެމްއެލް) ގެ ވެހިކަލް ލޯން އަދި ފައިނޭންސިންގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓާއި ޕްރޮފިޓް ރޭޓަށް މިއަދު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން...

ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް ވާޗުއަލްގެ މެއިން ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް ވާޗުއަލްގެ މެއިން ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
މިއަހަރުގެ ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް ވާޗުއަލްގެ މެއިން ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް ވާޗުއަލްއަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑ...

އުރީދޫން ފަހުގެ އައިފޯނުތައް މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ޕްރީއޯޑަރަށް މިރޭ ހުޅުވާލަނީ

އުރީދޫން ފަހުގެ އައިފޯނުތައް މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ޕްރީއޯޑަރަށް މިރޭ ހުޅުވާލަނީ
އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން 12 ޕްރޯ މެކްސް އަދި އައިފޯން 12 މިނީއަށް ޕްރީ އޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. ރީ...

ބީއެމްއެލުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނު ދޫކުރަނީ

ބީއެމްއެލުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް  ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނު ދޫކުރަނީ
ކޮވިޑް ރިލީފް ސަޕޯރޓްގެ ދަށުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިތުރު ފައިނޭންސިންގެ އެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިއީ ޔޫރ...

ކޭޝް އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ފައިސާ ނެގޭގޮތް ބީއެމްއެލް އިން ހަމަޖައްސައިފި

ކޭޝް އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ފައިސާ ނެގޭގޮތް ބީއެމްއެލް އިން ހަމަޖައްސައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކޭޝް އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ފައިސާ ނެގޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނިގޮތުގައި މި ބަދަލާއެކު ބީއެމްއެލް އިން...