ވިޔަފާރި

ކޮވިޑް-19: އެޑިއުކޭޝަން ޒޯނެއް ދިރާގު ޓީވީގައި ގާއިމުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: އެޑިއުކޭޝަން ޒޯނެއް ދިރާގު ޓީވީގައި ގާއިމުކޮށްފި
ކޮވިޑް19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން، ސްކޫލްތަކާ ކޮލެޖްތައް ބަންދުކޮށް ކިޔަވާކުދިން ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް މިވަނީ ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ކުރިއަށްވުރެ އިތުރަށް ޖެހިފ...

ދިރާގުން ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ އޮފަރ ތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ދިރާގުން ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ އޮފަރ ތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި
މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް މުސްލިމް އުންމަތާ ކުރިމަތލާން ޖެހުނީ ކޮވިޑް19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައިއެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކެއްގައި ދިރިއުޅޭ...

އުރީދޫން ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއެކު ތިބުމަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ ޙާއްސަ އޮފާތަކެއް

އުރީދޫން ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއެކު ތިބުމަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ ޙާއްސަ އޮފާތަކެއް
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނާއި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް މިއަހަރު ބައްދަލުވެފައި މިވަނީ ހީވެސްނުކުރާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އާދަކާދަތަކުގެ ތެރެއިން އޮން...

އޭދަފުށީ ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކޮށް، ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށީ ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކޮށް، ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ ބ. އޭދަފުށީގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް، ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކޮށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. މ...