ވިޔަފާރި

ލޯފަން މީހުންނަށް ހާއްސަ “ފޯންމީޓިން 130” މިއަހަރުވެސް ދިރާގުން ދެނީ

ލޯފަން މީހުންނަށް ހާއްސަ “ފޯންމީޓިން 130” މިއަހަރުވެސް ދިރާގުން ދެނީ
ދިރާގުން ލޯފަން މީހުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ، ބްލައިންޑް އެންޑް ވިޝުއަލީ އިމްޕެއާޑް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީވީއައިއެސްއެމް) އަށް ޑިޖިޓަލް...

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރަން އުރީދޫން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރަން އުރީދޫން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ‘ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ނައު’ގެ ނަމުގައި ޑެސްޓިނޭޝަން މާކެޓިންގް ކެމްޕޭނެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ....

ގޮތްނޭނގޭ އީމެއިލްތަކެއްގެ ސަބަބުން ނުބައި މުއާމަލާތްތަކެއް ހިނގައިފި: ބީއެމްއެލް

ގޮތްނޭނގޭ އީމެއިލްތަކެއްގެ ސަބަބުން ނުބައި މުއާމަލާތްތަކެއް ހިނގައިފި: ބީއެމްއެލް
ގޮތް ނޭނގޭ އީމެއިލް ނުވަތަ “ފިޝިން އީމެއިލް” ތަކުގެ ސަބަބުން ބީއެމްއެލް އެކައުންޓްތަކުން ގޮތް ނޭނގޭ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއ...

ދިރާގުން ކޮންޓެކްޓްލެސް ޑިޖިޓަލް ވޮއިސް އެސިސްޓެންޓް ތައާރަފުކުރަނީ

ދިރާގުން ކޮންޓެކްޓްލެސް ޑިޖިޓަލް  ވޮއިސް އެސިސްޓެންޓް ތައާރަފުކުރަނީ
ދިރާގުން ‘ސްމާޓްބީންސް އިންކް’ އާއި ލިއާ އިންކް ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓާލިޓީ ދާއިރާއަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޮންޓެކްޓްލެސް ޑިޖިޓަލް ވޮއިސް އެސިސްޓެންޓް...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ކެލާ ސްކޫލުގައި ޕާކެއް ހަދައިފި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ކެލާ ސްކޫލުގައި ޕާކެއް ހަދައިފި
ބީއެމްއެލް ކޮމިޔުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ހއ. ކެލާ ސްކޫލް ކުރިމަތީގައި ބެލެނިވެރިން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބޭނެ ހިތް ފަސޭހަ މައިޒާނަކާއި ބައިސްކަލްތައް ޕާކު ކުރުމަށް ހާއްސަ ޖާގައ...

ދިރާގު ސްޓްރީމިން ބަންޑަލްތަކުގައި މިހާރު ޓިކްޓޮކް ހިމެނޭނެ!

ދިރާގު ސްޓްރީމިން ބަންޑަލްތަކުގައި މިހާރު ޓިކްޓޮކް ހިމެނޭނެ!
ދިރާގު މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ސްޓްރީމިންގ ބަންޑަލްސް އިން މިހާރު ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށް ވާ “ޓިކްޓޮކް...

ދިރާގު ބިޒް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!

ދިރާގު ބިޒް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!
ދިރާގުން އެކުންފުނީގެ ބިޒް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނިގޮތުގައި މިއައި ބަދަލުތަކާއެކު މިހާރު ކުދި އަދި މެދު ފަނ...

ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުގެ ޗެއާޕާސަންއަކަށް ސަނާ ހަމަޖައްސައިފި

ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުގެ ޗެއާޕާސަންއަކަށް ސަނާ ހަމަޖައްސައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ގޮތުގައި ސަނާ މަންސޫރު، މއ. މަނަސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ގައުމީ ބޭންކް ބީއެމްއެލުން ބުނީ، އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް...