ވިޔަފާރި

އުރީދޫން އެމްއާރުޑީސީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ފޯނު ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

އުރީދޫން އެމްއާރުޑީސީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ފޯނު ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
  މޮބައިލް ވާޗުއަލް ޕްރައިވެޓް ނެޓްވޯކް (އެމްވީޕީއެން) ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވް ރޯޑް ޑިވްލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާ ދެމ...

ދިރާގު އޭޑީއެސްއެލްއަށް ހާއްސަ އެޑްއޯންސްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގު އޭޑީއެސްއެލްއަށް ހާއްސަ އެޑްއޯންސްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި
ދިރާގުގެ އޭޑީއެސްއެލް ނުވަތަ ފިކްސްޑް ލައިން އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ އެޑްއޯންސް ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ތައާރަފް ކުރި މި ޕެކޭޖްތަކަ...