ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް އިން އިތުރު ދެ ރަށެއްގައި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިން އިތުރު ދެ ރަށެއްގައި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ގއ. މާމެންދޫ އަދި ގއ. ނިލަންދޫގައި ސެލްފް ސަރވިސް އޭޓީއެމ...

މިހާތަނަށް 12،000 ލޯނު ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވޭ: ބީއެމްއެލް

މިހާތަނަށް 12،000 ލޯނު ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވޭ: ބީއެމްއެލް
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަރުދުންނަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ދެއްކުން 6 މަސްދު...

ދިރާގާއި ޝެމަރޫ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމުތައް!

ދިރާގާއި ޝެމަރޫ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމުތައް!
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި، ދިރާގުން އިންޑިޔާގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކޮންޓެންޓް ހެދުމުގައި އެއްވަނަ ކޮންޓެންޓް ޕްރޮވައިޑަރ ކަމ...

ސަރުކާރުގެ ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ސްކީމުގެ ދަށުން ބީއެމްއެލުން ލޯނު ދޫކުރަނީ

ސަރުކާރުގެ ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ސްކީމުގެ ދަށުން ބީއެމްއެލުން ލޯނު ދޫކުރަނީ
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް ވަމުންދާ ގެއްލުން ކުޑަ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ރިކަވަރީ ޕްލޭންގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް...

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ ވިއުގާތަކަށް ވަނުން ހިލޭ

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ ވިއުގާތަކަށް ވަނުން ހިލޭ
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވުމުން، ދިރާގުން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން އޮފީސް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލުއިފަސޭހަ ފޯރުކޮށްދިނުމު...

ދިރާގު ޕޭ – އިތުރު ކްރެޑިޓް، ޑިސްކައުންޓް އަދި ކޭޝް ބެކް އޮފަރ ތަކެއް!

ދިރާގު ޕޭ – އިތުރު ކްރެޑިޓް، ޑިސްކައުންޓް އަދި ކޭޝް ބެކް އޮފަރ ތަކެއް!
ކޮވިޑް19 ޕެންޑަމިކް އާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް މިދުވަސްވަރު އިތުރު ލުއިފަސޭހަތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ޑިޖިޓަލް ކޮށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް އަހުލުވެރ...

އެމްއައިބީގެ ހުރިހާ ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީޒް ވެސް ލުއިކޮށްދޭން ނިންމައިފި

އެމްއައިބީގެ ހުރިހާ ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީޒް ވެސް ލުއިކޮށްދޭން ނިންމައިފި
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ލޯން ދެއްކުމަށް ދަތިވާ މީހުންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަދައިދޭން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްއައިބީ އިން ނެރުނު ބ...