ވިޔަފާރި

މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޑިޖިޓަލް ކާނިވަލެއް މިރޭ ހުޅުވަނީ

މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޑިޖިޓަލް ކާނިވަލެއް މިރޭ ހުޅުވަނީ
ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހާއި އަންނަ އަޟްޙާ ޢީދާ ގުޅުވައިގެން މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަގުހުރި އެތައް އިނާމެއް ލިބޭ ޑިޖިޓަލް ކާނިވަލެއް މިރޭ ހުޅުވާނެ ކަމ...

އުރީދޫގެ މުވައްޒަފުން އަހަރު ނިމެންދެން މަސައްކަތްކުރާނީ ގޭގައި

އުރީދޫގެ މުވައްޒަފުން އަހަރު ނިމެންދެން މަސައްކަތްކުރާނީ ގޭގައި
އުރީދޫގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެން އޮފީހަށް ނިކުމެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް މިއަހަރުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކުގައި...