ވިޔަފާރި

ބޭނުން އަދަދަކަށް ވައިބާ ސްޓިކާ ގަނެވޭ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި

ބޭނުން އަދަދަކަށް ވައިބާ ސްޓިކާ ގަނެވޭ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި
ވައިބާގެ ޕްރިމިއަމް ސްޓިކާ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި ޕްރިމިއަމް ވައިބަ ސްޓިކާ ޕެކް 19ރ. އަށް ޑައުންލޯޑު ކޮށ...

ދިރާގު ސްޕެޝަލް ރޯދަ ބަންޑްލްސް އާއެކު ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދީލަތި އެހީއެއް

ދިރާގު ސްޕެޝަލް ރޯދަ ބަންޑްލްސް އާއެކު ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދީލަތި އެހީއެއް
ރޯދަމަހަކީ ދީލަތިކަމާއި، އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީވެ، އެކަކު އަނެކަކުގެ އިހުސާސްތައް ދެނެގަންނަ މަހެކެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވުމަކީ އެތައް ގިނަގުނަ ސަވާބު ލިބޭ ކަމެއް...

ދިރާގުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ އިންޑޯ ޕްލޭ އޭރިޔާ އާކޮށްފި

ދިރާގުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ އިންޑޯ ޕްލޭ އޭރިޔާ އާކޮށްފި
ދިރާގުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ އިންޑޯ ޕްލޭ އޭރިޔާ އާކޮށް އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ. ކުޑަ ކުދިން...