ވިޔަފާރި

އެސްޓީއޯގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ވިއްކަން އަތޮޅުތަކުން އެޖެންޓުން ހަމަޖައްސައިފި

އެސްޓީއޯގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ވިއްކަން އަތޮޅުތަކުން އެޖެންޓުން ހަމަޖައްސައިފި
އެސްޓީއޯ އިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ވިއްކަން އެކި އަތޮޅުތަކުން 22 އެޖެންޓަކު މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ އެޖެންޓުން ހޯދަން މިދިޔަ މ...

އާ ފީޗާސް ތަކާއެކު ބީއެމްއެލްގެ މޯބައިލް ބޭންކިން އެޕް ތައާރަފް ކޮށްފި

އާ ފީޗާސް ތަކާއެކު ބީއެމްއެލްގެ މޯބައިލް ބޭންކިން އެޕް ތައާރަފް ކޮށްފި
ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކިންގ ހިދުމަތް ފަސޭހަކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބީއެމްއެލްގެ މޮބައިލް ބޭންކިންގ އެޕް އަށް ބަދަލު ގެނެސް އިތުރު ފީޗާސް ތަކާއެކު މިއަދު...

އުރީދޫ ފަސޭހަ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑަށް ޑޭޓާ ރޯލްއޯވާއާއެކު އާ ޕްލޭންތަކެއް

އުރީދޫ ފަސޭހަ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑަށް ޑޭޓާ ރޯލްއޯވާއާއެކު އާ ޕްލޭންތަކެއް
އުރީދޫގެ ފަސޭހަ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް މަހުގެ ބާކީ ހުންނަ ޑޭޓާ ޖެހިގެން އަންނަ މަހަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައި އާ ޕްލޭންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ....

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން އަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން އަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް
ފައިނޭންސިންގ ހޯދުމުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން އަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް ބޭންކް އޮފް...

ހުޅުމާލޭގައި ސިޓީ ބައިކް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ބީއެމްއެލް އިން އެޗްޑީސީ އާ އެކު ސޮއިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ސިޓީ ބައިކް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ބީއެމްއެލް އިން އެޗްޑީސީ އާ އެކު ސޮއިކޮށްފި
ހުޅުމާލޭގައި ބައިސްކަލު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ސިޓީ ބައިކް ޕްރޮޖެކްޓް ތައާރަފްކޮށް ހިންގުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އ...