ވިޔަފާރި

ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކައިފިންތަ؟ ދިރާގުން ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ލުއި ގޮތްތަކެއް!

ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކައިފިންތަ؟ ދިރާގުން ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ލުއި ގޮތްތަކެއް!
މިއަހަރުގެ ރޯދަމަސް މުސްލިމް އުންމަތާ ކުރިމަތިލީ ކޮވިޑް19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގަ އެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކެއްގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންގެ...

ލޮކްޑައުންގައި ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ރީލޯޑް ކޮށްލެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތައް

ލޮކްޑައުންގައި ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ރީލޯޑް ކޮށްލެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތައް
ކަންމަތީފިހާރައަށް ގޮސް ރީލޯޑް ކޮށްލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އާދަވެފައި އޮންނަ ގޮތެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި މިހާރު ގާއިމު ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި ގެ ކައިރ...

ކޮވިޑް-19: ބިލް ދެއްކުމުގައި ލުއިފަސޭހަތަކެއް އުރީދުން ހަމަޖައްސައިދީފި

ކޮވިޑް-19: ބިލް ދެއްކުމުގައި ލުއިފަސޭހަތަކެއް އުރީދުން ހަމަޖައްސައިދީފި
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތު...