ވިޔަފާރި

ދިރާގު ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ބިލް ދެއްކުމުން ރުފިޔާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގު ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ބިލް ދެއްކުމުން ރުފިޔާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
  ދިރާގު ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް މެދުވެރިކޮށް، އެ ކުންފުނީގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ބިލްތައް ދައްކައިގެން 100 މީހުންނަށް 1000 ރުފިޔާގެ އިނާމެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަ...