ވިޔަފާރި

ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީންނަށް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ގައުމުގެ ފައިސާއިން ވިޔަފާރިކުރެވޭނެ މުޅިން އާ ހިދުމަތެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ޑައިނަމިކް ކަރަން...

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ގެދޮރު އިމާރާތްކުރަން ހާއްސަ ސްކީމެއް

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ގެދޮރު އިމާރާތްކުރަން ހާއްސަ ސްކީމެއް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ގެދޮރު އިމާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ އިސްލާމިކް ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ތައާރަފް ކުރި މި ސްކީމް...

ކިހާދުއްފަރު ހިންގާ ކުންފުނިން އެ ރިސޯޓުން ފައިބަން އަންގައިފި

ކިހާދުއްފަރު ހިންގާ ކުންފުނިން އެ ރިސޯޓުން ފައިބަން އަންގައިފި
އަތަމާ މެރިން އިންޓަނޭޝަނަލަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައި އޮތް ކިހާދުއްފަރު ރިސޯޓް މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ އެމްއެޗް ލޫލޫ ނަމަކަށް ކިޔާ ބޭރު ކުންފުނި އެ ރިސޯޓުން ފޭބުމަށާއި އެ...

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ސީއެސްއާރު ހަރަކާތްތަކަށް ބީއެމްއެލްއިން އެހީވަނީ

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ސީއެސްއާރު ހަރަކާތްތަކަށް ބީއެމްއެލްއިން އެހީވަނީ
މިއަހަރުތެރޭ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ހިންގާ ސީއެސްއާރު ހަރަކާތްތަކަން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނިންމައިފި އެވެ. ބީއެމ...