ވިޔަފާރި

ދިރާގު އޭޑީއެސްއެލްއަށް ހާއްސަ އެޑްއޯންސްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގު އޭޑީއެސްއެލްއަށް ހާއްސަ އެޑްއޯންސްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި
ދިރާގުގެ އޭޑީއެސްއެލް ނުވަތަ ފިކްސްޑް ލައިން އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ އެޑްއޯންސް ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ތައާރަފް ކުރި މި ޕެކޭޖްތަކަ...

އޮންލައިންކޮށް ބިލްދައްކައިގެން 1000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި

އޮންލައިންކޮށް ބިލްދައްކައިގެން 1000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި
އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް ދިރާގު މޯބައިލް ފޯން ބިލް ދެއްކައިގެން 1000ރ. ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. ދިރާގު މާކެޓިން ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެގްޒ...