ވިޔަފާރި

އާ އަހަރާއި ދިމާކޮށް ދިރާގުން އިންސްޓަގްރާމް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އާ އަހަރާއި ދިމާކޮށް ދިރާގުން އިންސްޓަގްރާމް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
އާ އަހަރާއި ދިމާކޮށް، އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދާނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 11:59 އަށެ...

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މައުރަޒުގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މައުރަޒުގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
މާދަމާ ރޭ ފަށާ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ގައުމީ މައުރަޒު، އެކްސްޕޯ މޯލްޑިވްސްގެ، ރަސްމީ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު އަދި އ...

މަންދު ކޮލެޖުގެ ވާޗުއަލް ޚިދުމަތަށް ދެ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި

މަންދު ކޮލެޖުގެ ވާޗުއަލް ޚިދުމަތަށް ދެ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ތިބި މަތީ ތައުލީމަށް ޝައުގުވެރިވެ، އެހެންނަމަވެސް އެ ފުރުޞަތު ނުލިބި ތިބި ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން 2013 ވަނަ އަހަރ...

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކުދިންނަށް ދިރާގުން ސަބްމެރިން ދަތުރެއް ދީފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކުދިންނަށް ދިރާގުން ސަބްމެރިން ދަތުރެއް ދީފި
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އުޅޭ ކުދިންނަށް، ކަނޑުއަޑީގެ ރީތި މަންޒަރުތައް ވޭލް ސަބްމެރިންގައި ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން މިއަދު ހޯދައި ދީފި އެވެ. ދިރާގުގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސ...

އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި

އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި
  ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖުތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަނެޓް ގުޅައިދިނުމުގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި މ...

ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތަކެއް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި

ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތަކެއް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި
  ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދިރާގުން ހާއްސަ އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަލަށް ތައާރަފްކުރި...

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ދިރާގުން އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އެހީ ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ހިންގާ “ނޫރު” ސެންޓަރުގައި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެއް...