ވިޔަފާރި

އުރީދޫން ސެމްސަންގް ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް10+ ގެ ޕްރީ އޯޑާ ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫން ސެމްސަންގް ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް10+ ގެ  ޕްރީ އޯޑާ ހުޅުވާލައިފި
ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 ސީރީޒްގެ ސްމާޓްފޯނުތައް ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާލައި، އެއާއިއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯނު ބައްލަވައިގަތުން ފަސޭހަކޮށް...

ޑރ. އަކުއަގާޑް ވޯޓާ ޕިއުރިފަޔާރސް ރާއްޖެއަށް މުހިންމުވައި 8 ސަބަބު

ޑރ. އަކުއަގާޑް ވޯޓާ ޕިއުރިފަޔާރސް ރާއްޖެއަށް މުހިންމުވައި 8 ސަބަބު
ގިނަ ވަނަތަކެއް ލިބިފައިވާ މަޤްބޫލު ބްރޭންޑެއް 130 އަށްވުރެ ގިނަ ބައިނަލްއްޤުއާމީ ކުރިއާރާފައިވާ ލޭބޯޓަރީތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުމާއެކު ދުނިޔޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގެ 10 މިލިއ...

ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ބީއެމްއެލް އިން އޭޝިއާގެ ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް އެވޯޑް ހޯދައިފި

ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ބީއެމްއެލް އިން އޭޝިއާގެ ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް އެވޯޑް ހޯދައިފި
ވޯލްޑް އެޗްއާރުޑީ ކޮންގްރެސް އާއި އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއިން އިން ދޭ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް ” އޭޝިއަރސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް އެވޯޑް” ވިދިވިދ...