ވިޔަފާރި

ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ފޮނުވާ ފޭކް ލިންކަށް ސަމާލުވާން ބީއެމްއެލް އިން އެދިއްޖެ

ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ފޮނުވާ ފޭކް ލިންކަށް ސަމާލުވާން ބީއެމްއެލް އިން އެދިއްޖެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ނަމުގައި ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ބަޔަކު ފޭކް ލިންކެއް ފޮނުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެ ބޭންކުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. ބީއެ...

އެމް-ފައިސާއަށް ރެޖިސްޓާކޮށް ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްޞަ ހަދިޔާއެއް!

އެމް-ފައިސާއަށް ރެޖިސްޓާކޮށް ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްޞަ ހަދިޔާއެއް!
ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕޭމަންޓް ހެދުމަށް ގިނަ މީހުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ އެމް-ފައިސާއަށް ރެޖިސްޓަރކޮށް ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްޞަ ހަދިޔާއެއް ލި...

އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ހިދުމަތްތައް ހޯދަން އެދެފި

އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ހިދުމަތްތައް ހޯދަން އެދެފި
ކޯވިޑް 19 ހުއްޓުވުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި، ކަސްޓަމަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އުރީދޫގެ ޑިޖިޓ...