ވިޔަފާރި

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ދިރާގުން އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އެހީ ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ހިންގާ “ނޫރު” ސެންޓަރުގައި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެއް...

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލު ބާއްވައިފި

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލު ބާއްވައިފި
ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ދިރާގުން އިއްޔެ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ހެންވޭރު ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވި ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލުގައި ސްކޫލްތަކުންނާ...

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް މިއަދު ހަވީރު

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް މިއަދު ހަވީރު
ވާދަވެރި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުން ބާއްވާ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެ ކަމަށް އެ...