ވިޔަފާރި

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަފުތާއަކު ހަތަރު ދުވަހު ބީއެމްއެލް އިން ޚިދުމަތްދޭނެ

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަފުތާއަކު ހަތަރު ދުވަހު ބީއެމްއެލް އިން ޚިދުމަތްދޭނެ
އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި މަސް ނިމެންދެން ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހަތަރު ދުވަހު ބީއެމްއެލް ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ބީއެމްއެލުން ބ...

ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯއްދެވުމަށް ދިރާގު “މައިއެކައުންޓް”

ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯއްދެވުމަށް ދިރާގު “މައިއެކައުންޓް”
ދިރާގަކީ ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ބަދަލުވަމުން އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއް ބާރުމިނެއްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލ...

އޮންލައިންކޮށް ނުލިބޭ ހިދުމަތްތައް ދޭނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް: ބީއެމްއެލް

އޮންލައިންކޮށް ނުލިބޭ ހިދުމަތްތައް ދޭނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް: ބީއެމްއެލް
މާލެ ސިޓީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ބްރާންޗުތަކުން އޮންލައިން ނޫން ހިދުމަތްތައް ދޭނީ އެޕޮއިންޓަމަންޓް ދޫކޮށްގެން ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެ...

މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު ނެތް ރަށްރަށުގައި ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތައް ދޭން ފަށައިފި

މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު ނެތް ރަށްރަށުގައި ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތައް ދޭން ފަށައިފި
ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު ނެތް ރަށްތަކުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ހިދުމަތްތައް އަލުން ދޭން ފަށައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ މޮނިޓަރިންގެ ހ...