ވިޔަފާރި

އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައި ދިނުމަށް އުރީދޫން ހާއްސަ ޑޭޓާ އެލަވަންސެއް ދެނީ

އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައި ދިނުމަށް އުރީދޫން ހާއްސަ ޑޭޓާ އެލަވަންސެއް ދެނީ
ސްކޫލު ކުދިންނަށް އޮންލައިންކޮށް ފަސޭހަ ކަމާ އެކު، ކިޔެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެޑިއުކޭޝަނަލް އިންޓިޓިއުޝަންތަކަށް އުރީދޫން ވަނީ ޚާއްސަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯ...

ކޮވިޑް-19: ދިރާގު މަމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޭޓާ އެޑް-އޮން ތަކުން %50 ޑިސްކައުންޓް

ކޮވިޑް-19: ދިރާގު މަމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޭޓާ އެޑް-އޮން ތަކުން %50 ޑިސްކައުންޓް
ކޮވިޑް19އާ ގުޅިގެން މި ދުވަސްވަރު ޑޭޓާ ބޭނުން ކުރުން އިތުރުވާނެތީ ދިރާގުގެ މަމެން ޑޭޓާ އެޑް އޮން ތަކުން 50 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ދިރާގުން ބު...

ކޮވިޑް-19: ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިރާގުން ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

ކޮވިޑް-19: ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިރާގުން ޑިސްކައުންޓް ދެނީ
ކޮރޯނާ އާއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށާއި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހާއްސަ އިނާޔަތެއް ދޭން ދިރާގުން ނިންމައިފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނީ ކޮރޯނާގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތ...

ކޮވިޑް-19: ބިލް ނުދެއްކުނަސް ހިދުމަތް ކަނޑާނުލާން އުރީދޫން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19: ބިލް ނުދެއްކުނަސް ހިދުމަތް ކަނޑާނުލާން އުރީދޫން ނިންމައިފި
މި މަހުގެ ބިލް ނުދެއްކިޔަސް އުރީދޫގެ ހިދުމަތްތައް ކަނޑާނުލާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނީ، މޯބައިލް، ފައިބާ، ވަޔާލެސް ބްރޯޑްބޭންޑް ބިލްތަކަށް ވެސް ފައ...

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް އިން ޝޯޓް ޓާމް ފައިނޭންސިން އެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް އިން ޝޯޓް ޓާމް ފައިނޭންސިން އެއް ތައާރަފްކޮށްފި
މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިނާޢަތްކަމުގައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އެހީވ...