ވިޔަފާރި

ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ ބޭންކުން ވެސް އެދޭ ގޮތަށް: ބީއެމްއެލް

ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ ބޭންކުން ވެސް އެދޭ ގޮތަށް: ބީއެމްއެލް
ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން އެދިއްޖެ ނަމަ، ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުންގެ މައުލޫމާތު އެ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް އޮތް ގާނޫނީ ހުރަސް ސިވލް ކޯޓުގެ ހުކުމުގެ ސަބަބުން ނެތިގެން ގޮސްފި ކަމަށާއ...

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ދަނގެތީގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ކޮތަޅު

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ދަނގެތީގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ކޮތަޅު
‘އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު’ ގެ ދަށުން އދ. ދަނގެތީގައި އެއްފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއ...