ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް އިން މަސްވެރިޔާ ކާޑާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ތައާރަފްކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން މަސްވެރިޔާ ކާޑާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ތައާރަފްކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މަސްވެރިޔާ ކާޑާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ގއ. ކޫއްޑޫގައި މިރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި މި ކާޑު ތައާރަފްކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމް...

ބީއެމްއެލް އިން މަތީ ތައުލީމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން މަތީ ތައުލީމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި
ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް “ބީއެމްއެމްއެލް ރިވެލި” ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ބޭންކް...

ބީއެމްއެލް އިން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ބީއެމްއެލް އިން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް  ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިމާންޑަށް ބަލައި އަދި ލޯނު ނެގުމުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ފަހެލިކަމެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް...

އުރީދޫން ސަރުކާރަށް، ސްމާޓް ކެމްޕަސް ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމެއް ހަދިޔާކުރަނީ

އުރީދޫން ސަރުކާރަށް، ސްމާޓް ކެމްޕަސް ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމެއް ހަދިޔާކުރަނީ
އުރީދޫގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ސްމާޓް ކެމްޕަސް ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމެއް ހަދިޔާކުރާނެކަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އުނގަންނައި...

އުރީދޫއިން ކްލަބް ޕްރިމިޔާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ލައިފް އިންޝުއަރަންސް

އުރީދޫއިން ކްލަބް ޕްރިމިޔާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ލައިފް އިންޝުއަރަންސް
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ކުންފުނި އުރީދޫއިން ކްލަބް ޕްރިމިޔާ ކަސްޓަމަރުންނަށ...