ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ތުޅާދޫ އާއި މާވަށަށް

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ތުޅާދޫ އާއި މާވަށަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބ. ތުޅާދޫ އަދި ލ. މާވަށުގައި ސެލްފް ސަރވިސ...

ހިދުމަތްތައް ލިބުމުގައި ދަތިވަނީ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރާތީ: ދިރާގު

ހިދުމަތްތައް ލިބުމުގައި ދަތިވަނީ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރާތީ: ދިރާގު
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަން ބިޒްނަސް ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްގެ ދެވަނަ މަރުހަލާގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ދާތީ ބައެއ...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލު ކުދިންނަށް އަގުހުރި ހަދިޔާއެއް

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލު ކުދިންނަށް އަގުހުރި ހަދިޔާއެއް
ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތައާރަފް ކުރި  ‘އަހަރެންގެ ބޭންކް...

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ގޮތުން އޭސީސީން ދެއްކި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ގޮތުން އޭސީސީން ދެއްކި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ގައުމީ ބޭންކް، ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތުހުމަތުކޮށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން ދެއްކި ވާހަކަތައް އެ ބ...