ވިޔަފާރި

އައިދޫގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަކެތި ވިއްކުން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

އައިދޫގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަކެތި ވިއްކުން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި
ބ. އަތޮޅުގައި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ އައިދޫގައި އެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ. އެރަށުގައި ހެއްދި ތަކެތި ރަސްމީކޮށް ވިއްކުން ފައްޓަވައިދެއްވީ...

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަސަނަލް ފައިނޭންސިން އެއް ދުވަސްތެރޭ ހަމަޖައްސައިދެނީ

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަސަނަލް ފައިނޭންސިން އެއް ދުވަސްތެރޭ ހަމަޖައްސައިދެނީ
ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ޚިދުމަތް އެއް ދުވަސްތެރޭ ހަމަޖައްސައިދޭ ގޮތަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. މި ބޮޑު ބަދަލާއެކު މިއީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އިސްލާމިކ...

އުރީދޫއަށް އާ ސީއެފްއޯއެއް

އުރީދޫއަށް އާ ސީއެފްއޯއެއް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް އާ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އުރީދޫއިން ބުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުންފުނީގެ ސީއެފްއޯއަކަށް ސުރޭޝް ކަލްޕަތ...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑހަތަރުވަނަ ކްއާޓާއަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި...

ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ހިލޭ ގުޅައިދިނުމުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް!

ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ހިލޭ ގުޅައިދިނުމުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް!
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތާއި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން، އެ ކުންފުނީގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޕ...

ބީއެމްއެލްގައި ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގައި ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ޗަ...

ބީއެމްއެލް އިން މާލީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދައި މުޖުތަމައަށް ބޮޑު ހޭދައެއް

ބީއެމްއެލް އިން މާލީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދައި މުޖުތަމައަށް ބޮޑު ހޭދައެއް
މިއަދު ހާމަކުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރގެ މާލީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 307 މިލިއަން ރ...

ބީއެމްއެލް އިން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި
ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑު ތައާރަފ...