މުނިފޫހި

ކުރު ވާހަކަ: ޚާދިމް

ކުރު ވާހަކަ: ޚާދިމް
ލިޔުނީ : މަރިޔަމް ޙުސައިން/ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އުމާއަކީ އިންޑިޔާ އަންހެނެކެވެ. އިސްކޮޅުން ކުރުވެފައި ކަޅެވެ.  ގޭތެރޭގެ ގިނަމަސައްކަތްކުރަން އެނގޭ މުރާލި އަންހެނެކެވެ....

ހިތަކުން ނުފިލާނެ

ހިތަކުން ނުފިލާނެ
ލިޔުނީ : މަރިޔަމް ޙުސައިން ކާން ހަދާފައިވާ މޭޒުގެ އެއްކޮޅުގައި ޒީވާއިނެވެ. ކުލަފޮއްޓަކާއި ފޮތެއް ހިފައިގެނެވެ. އޭރު ޒީވާގެ މަންމަ ޒިމްނާ އުޅެނީ ދޮވުނު އެއްޗެހިތައް ރޯނުގަ...

ބީވުމުން

ބީވުމުން
ލިޔުނީ : މަރްޔަމް ޙުސައިން | ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކުލަގަދަ ޙަފްލާ އަކާއި އެކު ބޭއްވުނު ޒޫނާ އާއި ނާހިދުގެ ކައިވެނި ޕާރޓީއަށްފަހު ޒޫނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވީ ނާހިދުގެ ގެއަށެވެ....

ބައްޕައެއްގެ ސަބަބުން ޖިންނީންނާއި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަންހެނެއްގެ ދިރިއުޅުން

ބައްޕައެއްގެ ސަބަބުން ޖިންނީންނާއި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަންހެނެއްގެ ދިރިއުޅުން
މިއީ ހަޤީޤީ ޙާދިޘާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަންނަމާއި ތަންތަނަކީ އަސްލެއް ނޫނެވެ.   އިންސާނުންނެކޭ އެއްފަދައ...

އެހަނދާން….

އެހަނދާން….
ލިޔުނީ : މަރްޔަމް ޙުސައިން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަހަރެންގެ މޭމަތީގައި އޮތް  ފޮޓޯ ލޯގަނޑު ނަގާ ވަރަށް ފުންނަޒަރަކުން އެފޮޓޯއަށް ބަލާލީމެވެ. އަހަރެންނާއި އެކު ކޮއްކޮ އުމުރު...

ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު

ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު
ލިޔުނީ : މަރްޔަމް ޙުސައިން / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސަރުކާރުން ލިބުނު ސްކޮލަޝިޕެއްގައި މެލޭޝިޔާގައި ކިޔަވަން ހުރެފައި ރާއްޖެ އައީ ފަސްއަހަރުކޮއްފައެވެ. އޭރު މާލެއަށްވަނީ ވަރަށް...

އިންތިޒާރުގައި …….

އިންތިޒާރުގައި …….
ލިޔުނީ : މަރްޔަމް ޙުސައިން / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އޮއްސެމުންދިޔަ އިރާއެކު އުޑުމައްޗައް ރީތި ކުލަތައް އަރަމުން ދިޔަ އެވެ. ވިލާތަކުގެ ކުލަތައް ބަދަލުވަމުން ދިޔަ އެވެ. މަޑުމަޑުން...