މުނިފޫހި

ވާހަކަ: މަސްތު

ވާހަކަ: މަސްތު
ލިޔުނީ: ރޯޒީ ޝަރީފް [ޖޫން 17، 2015 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ] ހެމުން ހެމުން އައިސް އަހަރެން ތެދުކުރީ ދައްތަ އެވެ. “ކޮބާ ތަދުވި ދޯ. ،މަ ބުނަމެއްނު ތިހާ ފުންނާބު އުސް ފައިވާނަށް ތ...

ވާހަކަ: މަސްތު

ވާހަކަ: މަސްތު
ލިޔުނީ؛ ރޯޒީ ޝަރީފް އަހަރެންނަކީ ޢުމުރަށް ވުރެ ހަނގުކޮށް ފެންނަ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ފުރާވަރަށް އެރިއިރު އަހަރެންގެ ރީތިކަމުން ރަށުގެ ޒުވާން ކިތަންމެ ކުއްޖެއްގެ ހިތްކަތިލ...

ވާހަކަ: މީވީގޮތޭ…..!

ވާހަކަ: މީވީގޮތޭ…..!
ލިޔުނީ؛ ރޯޒީ ޝަރީފް [މެއި 30، 2015 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ] ކައިވެންޏަށް ފަހުގައި، ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އިވެނީ އެ މީހަކު އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ ތަންކޮޅުގެ އަޑު އެކަންޏެވެ. އަހަރެން ދިނ...

ވާހަކަ: މީވީގޮތޭ…..!

ވާހަކަ: މީވީގޮތޭ…..!
ލިޔުނީ؛ ރޯޒީ ޝަރީފް [މެއި 26، 2015 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ] ފިރިމީހާ، ހަމައެކަނި ނަމަކަށް ބަދަލު ވެއްޖެއެވެ. ލޯބި، ކުލުނަށް ބަދަލު ވެއްޖެއެވެ. ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުން، ވަޒީފާއަކަށް ބަ...