މުނިފޫހި

ވާހަކަ: މީވީގޮތޭ…..!

ވާހަކަ: މީވީގޮތޭ…..!
[މެއި 19، 2015 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ] “ވަރަށް ފޫހިވޭ!” މަޑުމަޑުން އަހަންނަށް ބުނެލެވުނެވެ އަހަރެން ކޮންމެހެން އެ ވަރަށް މޭކަޕް ކުރާކަށް ނުވެސް ޖެހެއެވެ. އަހަރެން ދާން...

ވާހަކަ: މީވީގޮތޭ…..!

ވާހަކަ: މީވީގޮތޭ…..!
ލިޔުނީ؛ ރޯޒީ ޝަރީފް އަހަރެން އެނދުގެ ފަރާތް ފަރާތަށް ފުރޮޅި ފުރޮޅި އޮތީ ކިހާ އިރެއް ވަންދެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. މަގުމަތިން އިވެމުންދިޔަ ބަރުގޮނު އަޅާ އަޑު ހުއްޓުމެއް ނެތި...