މުނިފޫހި

ވާހަކަ: މީވީގޮތޭ…..!

ވާހަކަ: މީވީގޮތޭ…..!
ލިޔުނީ؛ ރޯޒީ ޝަރީފް އަހަރެން އެނދުގެ ފަރާތް ފަރާތަށް ފުރޮޅި ފުރޮޅި އޮތީ ކިހާ އިރެއް ވަންދެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. މަގުމަތިން އިވެމުންދިޔަ ބަރުގޮނު އަޅާ އަޑު ހުއްޓުމެއް ނެތި...

ވާހަކަ: ހިމޭން ކައުނު

ވާހަކަ: ހިމޭން ކައުނު
(ފުރަތަމަ ބައި) ލައިގެން ހުރި ހުދު ޔުނީފޯމުން އިރުގެ ދޯދިތައް ރިފްލެކްޓް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ޖަނަވަރީ މަހުގެ އިރުވައިގެ އަވީގެ ހޫނާއެކު އޭދަފުށީގެ ހިރަފުސް މަގުތަކުން...