މުނިފޫހި

ކުރު ވާހަކަ: ފޮނިއަޑު

ލިޔުނީ: މަރިޔަމް ޔަސްމާ އަލްޔާ ބައްދަލުވި ދުވަސް އަހަރެން އަދިވެސް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅަށް ހަނދާން އެބަހުއްޓެވެ. ކޯލް ސެންޓަރ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި އަހަރެން މަސައްކަތް ކު...

ކަރަމްގެ ތަޤްދީރު

ކަރަމްގެ ތަޤްދީރު
ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ. ގަޑިން 10:30 ވީއެވެ. ހަސީނާގެ ގޭގައިވަނީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. އިވެމުންދާ އަޑަކަށްހުރީ ހަސީނާ ބަދިގޭގައި ހެނދުނުގެ ސައިތައްޔާރުކުރާ އަޑެވެ. ހަސީނާއަކީ ވަޒ...

ބެހިގެންދިޔަ ކޮކާ

ބެހިގެންދިޔަ ކޮކާ
ފާތުމަތު ޒީނާ / ތަރަޙަ، ބ. ދަރަވަންދޫ މާއިން އިނީ އޭނާގެ ގޭގެ ދޮރުމަތީގައިހުރި ކުޑަ ޖޯލިފައްޗެއްގައި އިށީނދެލައިގެންނެވެ. ކުޑަކުޑަ ކުދިންތަކެއް ކުޅެމުންދާތަން ބަލާށެވެ. ނ...

މާލަސްވެއްޖެ

މާލަސްވެއްޖެ
(އާމިނަތު އަޒްލިފާ / ގްރޭޑް 9 ބީ) ވަރަށް ވިއްސާރަ ރެއެކެވެ. މުޅި ޖައްވުތެރޭގައިވަނީ ފިނިކަމެވެ. އެ ފިނިކަމުގެ ތެރޭގައި މޫނާ އެއްކޮށް ރަޖާއަޅައި ފޮރުވައިގެން ނިދީގެ އަރާމަ...