މުނިފޫހި

ކުރުވާހަކަ: ލިވީ

ކުރުވާހަކަ: ލިވީ
ލިޔުނީ : މަރިޔަމް ޙުސައިން / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަޔާޒާއި ލިވީގެ މެދުގައި އޮންނަނީ އާދަޔާ ހިލާފް އެކުވެރިކަމެކެވެ. ކުޑައިރުންސުރެން އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުގައި އުޅެންޖެހުމުން ދެކ...

އިންތިޒާރުގެ ނިމުން

އިންތިޒާރުގެ ނިމުން
ލިޔުނީ : މަރިޔަމް ޙުސައިން / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ގޭތެރޭގައި ވަރަށް ފޯރިގަދައެވެ. މީހުންގެ ހުނުމުގެ އަޑާއި ތެލިތަށި ތަޅުވާ އަޑުތަކުން ގޭތެރޭގައިވީ އުފާވެރިކަމުގެ އޮއެވަރެކެވެ....

ގުޅުން

ގުޅުން
ލިޔުނީ ؛ މަރިޔަމް ހުސައިން / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ” ސަމަން ސަމަން…….” އަހަރެން އޮފީހުން އައިސްގެއަށްވަނީ ތެޅެމުން ފޮޅެމުންނެވެ. ސަމަން ސްކޫލަށް ގެންދަނ...

ފުރާނަދަންދެން

ފުރާނަދަންދެން
ލިޔުނީ : މަރިޔަމް ޙުސައިން / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ފުރަމެންދަމުގެ ވަގުތެވެ. ވަށައިގެން ފެންނަނީ ހިމޭންކަމެވެ. މުޅި ދުނިޔެވެސް ނިދާފައިވާ ކަހަލައެވެ. އެހެނަސް ލައިލާ ދެލޮލުގެ ނ...

ކުރު ވާހަކަ: ޚާދިމް

ކުރު ވާހަކަ: ޚާދިމް
ލިޔުނީ : މަރިޔަމް ޙުސައިން/ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އުމާއަކީ އިންޑިޔާ އަންހެނެކެވެ. އިސްކޮޅުން ކުރުވެފައި ކަޅެވެ.  ގޭތެރޭގެ ގިނަމަސައްކަތްކުރަން އެނގޭ މުރާލި އަންހެނެކެވެ....

ހިތަކުން ނުފިލާނެ

ހިތަކުން ނުފިލާނެ
ލިޔުނީ : މަރިޔަމް ޙުސައިން ކާން ހަދާފައިވާ މޭޒުގެ އެއްކޮޅުގައި ޒީވާއިނެވެ. ކުލަފޮއްޓަކާއި ފޮތެއް ހިފައިގެނެވެ. އޭރު ޒީވާގެ މަންމަ ޒިމްނާ އުޅެނީ ދޮވުނު އެއްޗެހިތައް ރޯނުގަ...