މުނިފޫހި

އެ ދުވެލި މަޑުކުރެވުނު ނަމަ…

އެ ދުވެލި މަޑުކުރެވުނު ނަމަ…
މިއީ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ހިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ.        ދުވަހަކީ ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ. މެންދުރުގެ ކެއުމަށް ތަށިމަތި ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައ...

ވާހަކަ: އައިޝާގެ މޫނު ފޮތް

ވާހަކަ: އައިޝާގެ މޫނު ފޮތް
މިއީ ފޭސް ބުކުން ދިމާވާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ.  މުޖުތަމައުގައި އިންޓަނެޓު މެދުވެރިކޮށް މިފަދަ އެތައް ޢަމަލެއް ހިނ...

ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމް “ނިވައިރޯޅި” އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އޭދަފުށީގައި

ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމް “ނިވައިރޯޅި” އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އޭދަފުށީގައި
މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ވަދާއީ ފިލްމް “ނިވައިރޯޅި” އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އޭދަފުށީގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ. ފިލްމު އޭދަފުށީގައި އެޅުވު...

ހަޤީޤީ ވާހަކަ: ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު އެއްބަފާ އަންހެނަކާ ފިރިހެނެއްގެ ވާހަކަ

ހަޤީޤީ ވާހަކަ: ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު އެއްބަފާ އަންހެނަކާ ފިރިހެނެއްގެ ވާހަކަ
އެއްދުވަހަކު އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސަކު އަޅުގަނޑާއެކު ކޮފީއަކަށްގޮސްފައި މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާފައިވާ ވަރަށް ގިނަ  ހާދިސާތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް ކިޔައިދެމުން ދި...

މިއީ ޒުވާން އަންހެން ކުދިންނަށް ކެހި ދެމުންދިޔަ އެއިޑްސް ޖެހިފައިވާ ފިރިހެނެއްގެ ވާހަކަ

މިއީ ޒުވާން އަންހެން ކުދިންނަށް ކެހި ދެމުންދިޔަ އެއިޑްސް ޖެހިފައިވާ ފިރިހެނެއްގެ ވާހަކަ
ހުކުރު ދުވަހާ ގުޅޭ އަމާނީ ތެދުވަން ވާއިރަށް އަމީނާ ސައި ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ގެންދެއެވެ. އެރު ގަޑިން 9 ޖަހައިފިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް...

މިއީ ޒުވާން އަންހެން ކުދިންނަށް ކެހި ދެމުންދިޔަ އެއިޑްސް ޖެހިފައިވާ ފިރިހެނެއްގެ ވާހަކަ

މިއީ ޒުވާން އަންހެން ކުދިންނަށް ކެހި ދެމުންދިޔަ އެއިޑްސް ޖެހިފައިވާ ފިރިހެނެއްގެ ވާހަކަ
މިއީ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑްރާމާ ޑައިލޮގްތަކެެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިހާދިސާ ވާހަކައެއްގެ ސިފައިގައި މިގެނެސްދެނީ ތިޔަކިޔުންތެރިންނަށް އ...

ހަގީގީ ހާދިސާ: އަލިފާން ގަނޑަށް ދަރިފުޅު އެއްލާލި ރަހުމުކުޑަ މަޔަކާއި ބަފައެއްގެ ވާހަކަ

ހަގީގީ ހާދިސާ: އަލިފާން ގަނޑަށް ދަރިފުޅު އެއްލާލި ރަހުމުކުޑަ މަޔަކާއި ބަފައެއްގެ ވާހަކަ
(ނޯޓް: މިއީ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަންނަމާ ތަންތަނަކީ އަސްލެއްނޫނެވެ.) މިހާދިސާއަކީ ތިޔަ ކިޔުންތެ...