މުނިފޫހި

ހަޤީޤީ ހާދިޝާ: ފިރިމީހާ ނިޔާވުމުން 4 ކުދިން ގޮވައިގެން އަންހެނަކު ބިކަހާލުގައި

ހަޤީޤީ  ހާދިޝާ: ފިރިމީހާ ނިޔާވުމުން 4 ކުދިން ގޮވައިގެން އަންހެނަކު ބިކަހާލުގައި
ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ނާފިއު، ބ. ދަރަވަންދޫ. މިއީ ހަޤީޤީ ހާދިޝާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ހިޔާލީ ލިޔުމެކެވެ. މިވާހަކަ ލިޔުމުގެ ބޭނުމަކީ މުޖުތަމައުގައި އުޅޭ މިފަދަ އާއ...

ވާހަކަ: ކައިވެނީގެ ހުޅުކޮޅު

ވާހަކަ: ކައިވެނީގެ ހުޅުކޮޅު
އަޙްމަދު ނާފިއު، ބ. ދަރަވަންދޫ. އައިމިނަގެ އާއިލާ އަކީ ފޯރުންތެރި އާއިލާއެއް ނޫނެވެ. އާދައިގެ ސާދާ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން އަންނަ އައިމިނަގެ ފިރިމީހާ އިބްރާހިމް ނިޔާވިފަހުނ...

ކެޓީ ޕެރީ އާއި އޮލަންޑޯ އަމިއްލަފުށީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު ފުރައިފި

ކެޓީ ޕެރީ އާއި އޮލަންޑޯ އަމިއްލަފުށީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު ފުރައިފި
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ކެޓީ ޕެރީ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އޮލަންޑޯ ބްލޫމް ބ. އަތޮޅު އަމިއްލަފުށީ ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު ފުރައިފ...