މުނިފޫހި

ވާހަކަ: މަސްތު 9

ވާހަކަ: މަސްތު 9
[ޖުލައި 11، 2015 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ]   ލިޔުނީ؛ ރޯޒީ ޝަރީފް އަހަރެން މިޒްނާމެންގެޔަށް ދިޔައީމެވެ. “އެ ގެއިން ނެރެލައިފި!” އަހަރެން ބުނީމެވެ. “މަށަށް ހަމައ...

ވާހަކަ: މަސްތު

ވާހަކަ: މަސްތު
[ޖުލައި 8، 2015 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ] “ހުންނަ ގޮތް ކުޑަކަން،” ފައިރޫޝްގެ އަޑުގަދަ ވިއެވެ. “މަގޭ ކުރިމަތީ ތިހެން ބުނާކަށް ލަދެއް ވެސް ނުގަތްތަ؟ އަހަރެން ރިސޯޓުގަ...

ވާހަކަ: މަސްތު

ވާހަކަ: މަސްތު
[ޖުލައި 4، 2015 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ] ލިޔުނީ؛ ރޯޒީ ޝަރީފް ކުރިން ކުޅުނު ކުޅިގަނޑު ކުޅެން ޅިޔަނު އުޅެއެވެ. ޖޫސް ހިފައިގެން އަހަރެންގެ ކޮޓަރިޔަށް އާދެއެވެ. އެހެނަސް އަހަރެން ބަލާވެ...

ވާހަކަ: މަސްތު

ވާހަކަ: މަސްތު
[ޖުލައި 1، 2015 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ] ލިޔުނީ؛ ރޯޒީ ޝަރީފް މިހާރު ވާފޫހިން ލޯގަނޑަކުން އަހަރެން އަހަރެންގެ ސިފަވެސް ބަލާނުލަމެވެ. މުޅިން އަހަރެން ހުންނަނީ ގޮޑު ވެގެންނެވެ. ރީތިވުމ...

ވާހަކަ: މަސްތު

ވާހަކަ: މަސްތު
  [ޖޫން 27، 2015 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ] އޭނަ އަތްލަން އުޅުމުން އަހަންނަށް ޖެހިލެވެނީ ދުރަށެވެ. އަހަރެންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ކުއްލިއަކަށް ބަދަލު އައުމުން ފައިރޫޝްއަށް އެ ކަން ފާހަގަ ވ...

ވާހަކަ: މަސްތު

ވާހަކަ: މަސްތު
[ޖޫން 24، 2015 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ] ޅިޔަންބެ ތަށިތައް ނެގުމަށް ފަހު އަހަރެން ކައިރިޔަށް ޖޫސްތަށި ހިފައިގެން އައެވެ. އަހަރެން ކުޑަދޮރު ކާރި ބޭރުބަލަން މަޑުކޮށްލީމެވެ. ޅިޔަންބެ އަ...

ވާހަކަ: މަސްތު

ވާހަކަ: މަސްތު
[ޖޫން 20، 2015 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ] ހަރުގަނޑުން ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާއެވެ… އަހަރެންގެ ހިތް ހީވަނީ މޭގެ ތެރެއިން ނިކުމެދާނެހެންނެވެ. ކޮންމެވެސް ކަމެއް އަހަރެންނަށް ވާކަން އަހަރ...