މައުލޫމާތު

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ކުރިމަތިލުން: ބެލެނިވެރިންނަށް މަގެއް – 5 ވަނަ ބާބު

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ކުރިމަތިލުން: ބެލެނިވެރިންނަށް މަގެއް – 5 ވަނަ ބާބު
ހަތަރުވަނަ ބާބު ފަސްވަނަ ބާބު: ކައުންސެލިންގގައި ވާގޮތަކީ ކޮބާ؟ ތިޔަ ފަރާތުގެ ގާތް މީހާ ފަރުވާގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅައި، ކަމާ ބެހޭ ކައުންސެލަރަކާ އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ހެދ...

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ކުރިމަތިލުން: ބެލެނިވެރިންނަށް މަގެއް – 4 ވަނަ ބާބު

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ކުރިމަތިލުން: ބެލެނިވެރިންނަށް މަގެއް – 4 ވަނަ ބާބު
ތިންވަނަ ބާބު ހަތަރުވަނަ ބާބު: ފަރުވާގެ ފުރުސަތުތައް ނޫހެއް ހުޅުވާލުމުން ނުވަތަ ޓީވީ ބެލުމުން، ބަނގުރާ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރި މީހެއް “ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައ...

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ކުރިމަތިލުން: ބެލެނިވެރިންނަށް މަގެއް – 3 ވަނަ ބާބު

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ކުރިމަތިލުން: ބެލެނިވެރިންނަށް މަގެއް – 3 ވަނަ ބާބު
ދެވަނަ ބާބު ތިން ވަނަ ބާބު: މަސްތުވާތަކެތި ނަހަމަ ގޮތުގައި މީހުން ބޭނުން ކުރަނީ ކީއްވެ؟ ފަހަރުގައި މިއީ އެންމެ ޝައުގުވެރި ސުވާލަށް ވެދާނެއެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ނަހަމަ ގޮތުގ...

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ކުރިމަތިލުން: ބެލެނިވެރިންނަށް މަގެއް – 2 ވަނަ ބާބު

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ކުރިމަތިލުން: ބެލެނިވެރިންނަށް މަގެއް – 2 ވަނަ ބާބު
ފުރަތަމަ ބާބު ދެވަނަ ބާބު: ދެވިހިފާ ގޮތް ކަމަކަށް ދެވިހިފުން ނުވަތަ އެޑިކްޓްވުމަކީ ގިނަ މީހުންގެ ނަޒަރުގައި ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ވިޔަސް ހަގީގަތުގައި އަހަރެމެން އެން...

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ކުރިމަތިލުން: ބެލެނިވެރިންނަށް މަގެއް – 1 ވަނަ ބާބު

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ކުރިމަތިލުން: ބެލެނިވެރިންނަށް މަގެއް – 1 ވަނަ ބާބު
އެޑިޓަރުގެ ނޯޓް: މިއީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކައުންސެލަރެއް ކަމަށްވާ ޓޮމް މެކްގިލް، އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ނިއު ސައުތް ވޭލްސް މެދުވެރިކޮށް 2002 ވަނަ އަހަރު ޝާއިއު ކުރެއް...