މައުލޫމާތު

އޭދަފުށިން ދީނީ ތިން ސުވާލު (21)

އޭދަފުށިން ދީނީ ތިން ސުވާލު (21)
މިބައިގައި މިރޯދަމަހު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކިޔުންތެރިން ފޮނުވާ ސުވާލުތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ތިން ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބު ޝާއިއު ކުރެވޭނެ އެވެ. މި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާނ...

ތަރުބަވީ އެހީ: ކިޔެވުމަށް ކުދިން ހިތްޖެއްސުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން 2

ތަރުބަވީ އެހީ: ކިޔެވުމަށް ކުދިން ހިތްޖެއްސުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން 2
ކިޔެވުމަށް ކުދިން ހިތްޖެއްސުމަށްޓަކައި މައިން ބަފައިން މަސައްކަތްކުރާއިރު މިކަމުގައިވެސް ކުދިންނަށް ނަމޫނާއަކަށްވުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. މިގޮތުން ތަފާތު މަޢުލޫމާތު ލިބޭފަދ...