މައުލޫމާތު

އޭދަފުށިން ދީނީ ތިން ސުވާލު (21)

އޭދަފުށިން ދީނީ ތިން ސުވާލު (21)
މިބައިގައި މިރޯދަމަހު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކިޔުންތެރިން ފޮނުވާ ސުވާލުތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ތިން ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބު ޝާއިއު ކުރެވޭނެ އެވެ. މި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާނ...