މައުލޫމާތު

ތަރުބަވީ އެހީ: ކިޔެވުމަށް ކުދިން ހިތްޖެއްސުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން 1

ތަރުބަވީ އެހީ: ކިޔެވުމަށް ކުދިން ހިތްޖެއްސުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން 1
ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ލިބުމަކީ ކުއްޖަކު ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ. މިއީ އެއްވެސް މަންމައަކާއި ބައްޕައަކަށް އޮޅިފަ އޮންނާނެ ކަމެއްނޫ...

އޭދަފުށިން ދީނީ ތިން ސުވާލު (11)

އޭދަފުށިން ދީނީ ތިން ސުވާލު (11)
މިބައިގައި މިރޯދަމަހު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކިޔުންތެރިން ފޮނުވާ ސުވާލުތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ތިން ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބު ޝާއިއު ކުރެވޭނެ އެވެ. މި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާނ...