ޚަބަރު

ޓްރޭޝްޓެގް އެމްވީ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބީއެމްއެލް މުވައްޒަފުންގެ އެހީއެއް ސޭވް ދަ ބީޗަށް

ޓްރޭޝްޓެގް އެމްވީ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބީއެމްއެލް މުވައްޒަފުންގެ އެހީއެއް ސޭވް ދަ ބީޗަށް
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން ޓްރޭޝް ޓެގް ޗެލެންޖް އެމްވީ ގެ ނަމުގައި ފެށި ކެންޕެއިންގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް...

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އިންދާފައިވާ ރުއްގަސްތައް ނަގަން އަންގައިފި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އިންދާފައިވާ ރުއްގަސްތައް ނަގަން އަންގައިފި
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލަށް ނޭނގި އަދި ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދިނުމަކާނުލައި ރަށުގެ ވަށައިގެން ހުސް ބިންތަކުގައި އިންދާފައި ހުރި ރުއްގަސްތައް ނަގަން ކައުންސިލުން އަންގައިފި އެވ...