ޚަބަރު

ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވް އޮފީހުގެ އާ އިމާރާތް އަޅަން އޭދަފުށިން ބިމެއް ދީފި

ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވް އޮފީހުގެ އާ އިމާރާތް އަޅަން އޭދަފުށިން ބިމެއް ދީފި
ބ. އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވް އޮފީހުގެ އާ އިމާރާތް އަޅަން އޭދަފުށިން މިއަދު ބިމެއް ދީފި އެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވްގެ ފަރާތުން އެ އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެ...

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ހުޅުވާލައިފި

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ހުޅުވާލައިފި
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުން، މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް އަހުލުވެރި ކުރުވައި، ތައްޔާރުވުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެ...