ޚަބަރު

ބެޑްމިންޓަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރު ވެސް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް

ބެޑްމިންޓަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރު ވެސް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް
ބ. އޭދަފުށީގައި ހުރި ސަރުކާރު އޮފީސް އަދި ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އިންޓަރ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ޖެހިޖެހިގެން...

ދުނިޔޭގެ ގަދަ 10 ގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ގަދަ 10 ގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެ
މިދިޔަ އަހަރުގެ ސާނަވީ އިމްތިހާންގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެކި މާއްދާތަކުން ގަދަ 10 ވަނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނު ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވ...