ޚަބަރު

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހޮޅުދޫގައި މަސްކަނޑަން ހާއްސަ ތަނެއް ގާއިމްކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހޮޅުދޫގައި މަސްކަނޑަން ހާއްސަ ތަނެއް ގާއިމްކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހިންގާ ‘އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު’ ގެ ދަށުން ނ. ހޮޅުދޫގައި މަސްކެނޑުމަށް ހާއްސަ ތަނެއް ތަރައްގީކޮށްފިއެވެ. މަހެއްގެ ބައް...

ތުޅާދޫން ހައުސިން ޔުނިޓް ލިބޭ 50 މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި

ތުޅާދޫން ހައުސިން ޔުނިޓް ލިބޭ 50 މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި
ބ. ތުޅާދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން ހައުސިން ޔުނިޓް ލިބޭ 50 މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފި އެވެ....

ތިމަރަފުށީގައި ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ތިމަރަފުށީގައި ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މުޖުތަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެދަށުން ތ. ތިމަރަފުށީގައި ސެލ...