ޚަބަރު

އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން ހުރިހާ ޓީޗަރުން ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހިއްޖެ

އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން ހުރިހާ ޓީޗަރުން ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހިއްޖެ
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތަކާއި އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުމަށް ސްކޫލުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ޓީޗަރުން ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް އެޑިއު...

އެމްއައިބީގެ ހުރިހާ ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީޒް ވެސް ލުއިކޮށްދޭން ނިންމައިފި

އެމްއައިބީގެ ހުރިހާ ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީޒް ވެސް ލުއިކޮށްދޭން ނިންމައިފި
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ލޯން ދެއްކުމަށް ދަތިވާ މީހުންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަދައިދޭން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްއައިބީ އިން ނެރުނު ބ...

ކޮވިޑް-19: އަންނަ ހަފްތާގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ސްކޫލްތައް ބަންދު

ކޮވިޑް-19: އަންނަ ހަފްތާގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ސްކޫލްތައް ބަންދު
އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުއްވުމަށާއި، ސްކޫލްތަކާއި، ކޮލެޖުތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ކިޔެވުންވެސް ބަންދުކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނ...

ކޮވިޑް-19: ދިރާގުން އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރުމަށް ކުރިޔަށްއޮތް ދެމަހަށް އިތުރު ލުއިފަސޭހަތަކެއް

ކޮވިޑް-19: ދިރާގުން އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރުމަށް ކުރިޔަށްއޮތް ދެމަހަށް އިތުރު ލުއިފަސޭހަތަކެއް
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖްތައް ބަންދުކޮށް، އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މިދުވަސްވަރު ގޭގައި މަޑުކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށާއި، އޮފީސް މަސައްކަތްކުރު...

މަންތާ އެއާ އިން ބ. އަތޮޅަށާއި ދ. އަތޮޅަށް ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ފަށަނީ

މަންތާ އެއާ އިން ބ. އަތޮޅަށާއި ދ. އަތޮޅަށް ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ފަށަނީ
މަންޓާ އެއާއިން ބ. އަދި ދ. އަތޮޅަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް މާދަމާއިން ފެށިގެން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލައި ދިވެހިންނަށް ހާއްސަކޮށް ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް...

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުތައް ދެއްކުން ވެސް ބީއެމްއެލްއިން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދީފި

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުތައް ދެއްކުން ވެސް ބީއެމްއެލްއިން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދީފި
މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުން ހަ މަސް ފަސްކޮށް...

ކޮވިޑް-19: ރޯޔަލްގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އިތުރު ދިވެއްސަކު ޕްޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ރޯޔަލްގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އިތުރު ދިވެއްސަކު ޕްޒިޓިވް ވެއްޖެ
އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައުމުން ބ. އަތޮޅު ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް އަނެއްކާވެސް ޕޮޒި...

ހަ މަސްފަހުން ލޯނު ދައްކާއިރު ޑަބަލް އިންޓަރެސްޓް ނާރާނެ: ބީއެމްއެލް

ހަ މަސްފަހުން ލޯނު ދައްކާއިރު ޑަބަލް އިންޓަރެސްޓް ނާރާނެ: ބީއެމްއެލް
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަސް ކޮށްދޭ ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާއިރު، ޑަބަލް އިންޓަރެސްޓް ނާރާނެ ގޮތަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހަމަ ޖައްސައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިނ...

ކޮވިޑް-19: ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ހިލޭ މޮބައިލް ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް ދެނީ

ކޮވިޑް-19: ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ހިލޭ މޮބައިލް ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް ދެނީ
ކޮވިޑް19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖްތަތައް ބަންދުކޮށްފައިވުމުން، ދިރާގުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާ ގުޅިގެން އިންޓަނެޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން ރިމޯޓް އެޑިއުކ...