ޚަބަރު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ފައިނަލް މެޗު މިފަހަރު ދިރާގު ޓީވީ އެޕުން ބަލާލެވޭނެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ފައިނަލް މެޗު މިފަހަރު ދިރާގު ޓީވީ  އެޕުން ބަލާލެވޭނެ
ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުން ތާކު، ބޭނުން ވަގުތަކު މޯބައިލް ފޯނު ނުވަތަ މޯބައިލް ޑިވައިސް ބޭނުންކޮށްގެން މިފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ފައިނަލް މެޗް ދިރަގު ޓީވީ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ބ...

އޮޅުގިރި ބަލަހައްޓަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތުޅާދޫ އާއި ހިތާދޫ ކައުންސިލާއެކު ސޮއިކޮށްފި

އޮޅުގިރި ބަލަހައްޓަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތުޅާދޫ އާއި ހިތާދޫ ކައުންސިލާއެކު ސޮއިކޮށްފި
ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވުގެ ދަށުން ބ. އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ އޮޅުގިރި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތުޅާދޫ އަދި ހިތާދޫ ކައުންސިލާއެ...

އޭދަފުށީގައި 100 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަނެއްކާ ވެސް ބީލަމަށް

އޭދަފުށީގައި 100 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަނެއްކާ ވެސް ބީލަމަށް
ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމްގެ ދަށުން ބ. އޭދަފުށި ހިމެނޭގޮތަށް ހަ ރަށެއްގައި 500 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އެ މިނިސްޓް...