ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: ބިލް ދެއްކުމުގައި ލުއިފަސޭހަތަކެއް އުރީދުން ހަމަޖައްސައިދީފި

ކޮވިޑް-19: ބިލް ދެއްކުމުގައި ލުއިފަސޭހަތަކެއް އުރީދުން ހަމަޖައްސައިދީފި
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތު...

އޭދަފުށީގައި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމްކުރަން އަލުން ބީލަމަށް

އޭދަފުށީގައި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމްކުރަން އަލުން ބީލަމަށް
ބ. އޭދަފުށި ހިމެނޭގޮތަށް ހަ ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕެނަލް ޖަހައިގެން އިއާދަ ކުރުނިވި ހަކަތަ އިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސް...