ޚަބަރު

އަންނަ ހަފްތާގައި ވެސް ބޭންކްގެ ހިދުމަތްތައް ދޭނީ ހޯމަ އާއި ބުދަ ދުވަހު

އަންނަ ހަފްތާގައި ވެސް ބޭންކްގެ ހިދުމަތްތައް ދޭނީ ހޯމަ އާއި ބުދަ ދުވަހު
މާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަންނަ ހަފްތާގައި ވެސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހިދުމަތްދޭނީ ހޯމަ އާއި ބުދައިގައި ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެފި އެވެ. ބ...