ޚަބަރު

ރަހީނުކުރި ދިވެހިން ސަލާމަތް ކުރަން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

ރަހީނުކުރި ދިވެހިން ސަލާމަތް ކުރަން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި
ބ. ތުޅާދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ހަދަން މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންތަކެއް އިހުތިޖާޖުކޮށް އެ ރަށުގައި ތިބި ދިވެހީންތަކެއް ރަހީނުކޮށްފައިވާތީ އެ މީހުން ސަލ...

އޭދަފުށީގައި ހެދި ކޮވިޑް ސެންޓަރުގައި ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

އޭދަފުށީގައި ހެދި ކޮވިޑް ސެންޓަރުގައި ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ
ކޮވިޑް-19 އަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި ހަދާ ހެލްތު ފެސިލިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ބ. އޭދަފުށީގައި ގާއިމުކުރި ކޮވިޑް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ނިމި ޓެސްޓްތައް ހަދަން ތ...

ބ. އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއްގައި ބިދޭސީންތަކެއް ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ

ބ. އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއްގައި ބިދޭސީންތަކެއް ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ
ބ. ތުޅާދޫ ފަޅު ތެރޭގައި އޮންނަ، ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ބިދޭސީންތަކެއް އިހުތިޖާޖުކޮށް އެ ރަށުގައި ތިބި ދިވެހީންތަކެއް ރަހީނުކޮށްފިއެވެ. މައުލޫމާތު...

އައިއެފްސީއިން ބީއެމްއެލް އަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރާ ހަމަޔަށް ލޯނުދެނީ

އައިއެފްސީއިން ބީއެމްއެލް އަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރާ ހަމަޔަށް ލޯނުދެނީ
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ވޯލްޑް ބޭންކު ގްރޭޕްގެ މެންބަރެއްކަމަށްވާ  އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަ...