ޚަބަރު

މާދަމާ ހުޅުވާނީ ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ސެންޓަރުތަކާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ބްރާންޗުތައް

މާދަމާ ހުޅުވާނީ ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ސެންޓަރުތަކާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ބްރާންޗުތައް
ބޭންކިން ހިދުމަތް ދޭ ދުވަސްތައް އިތުރު ކުރަން އެޗްޕީއޭއިން ފުރުސަތު ދީފައިވާ ނަމަވެސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވާނީ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ސެންޓަ...

އުރީދޫން އެންއީއޯސީ އަށް އިންޓިއުބޭޝަން ބޮކްސްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

އުރީދޫން އެންއީއޯސީ އަށް އިންޓިއުބޭޝަން ބޮކްސްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު 50 އިންޓިބޭޝަން ބޮކްސް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީއ (އެންއީއޯސީ) އަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫން ބުނިގޮތުގައި މި އިންޓިއުބޭޝަން...

ކޮވިޑް-19: ދިރާގު ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް އޮފާތައް ޖޫން މަހުވެސް ލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19: ދިރާގު ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް އޮފާތައް ޖޫން މަހުވެސް ލިބޭނެ
ކޮވިޑް19އާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާ ވަމުންދާ ތަދިތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އަދި މޮބައިލް އަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އޮފަރ ތަށް ޖޫން...