ޚަބަރު

މަޓާޓޯއާއި އެންބީއޭއެމްގެ ފުޑް ސަޕޯޓް ޕްރޮގްރާމަށް ދިރާގުން އެހީވެއްޖެ

މަޓާޓޯއާއި އެންބީއޭއެމްގެ ފުޑް ސަޕޯޓް ޕްރޮގްރާމަށް ދިރާގުން އެހީވެއްޖެ
ދިރާގުން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮ ޓްރެވަލް އެޖަންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރސް (މަޓާޓޯ) އާއި ނެޝެނަލް ބޯޓިންގް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެން.ބީ.އޭ.އެމް) އިން ކާބޯތ...

ލޮކްޑައުން ނެތް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތް ތަކުގައި މާދަމާ ނަމާދުކުރަން ފަށަނީ

ލޮކްޑައުން ނެތް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތް ތަކުގައި މާދަމާ ނަމާދުކުރަން ފަށަނީ
ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި ނެތް ރަށްރަށުގައި މާދަމާގެ ހުކުރު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތާއެކު މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަން ނިންމައިިފި އެވެ. އެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިރޭ އެންއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެ...

ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކައިފިންތަ؟ ދިރާގުން ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ލުއި ގޮތްތަކެއް!

ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކައިފިންތަ؟ ދިރާގުން ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ލުއި ގޮތްތަކެއް!
މިއަހަރުގެ ރޯދަމަސް މުސްލިމް އުންމަތާ ކުރިމަތިލީ ކޮވިޑް19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގަ އެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކެއްގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންގެ...