ޚަބަރު

ހުއްދަ ނުހޯދައި އޭދަފުށިން ބިން ކުއްޔަށް ދިންކަމަށް ބުނެ އެލްޖީއޭއިން އޮޅުވައިލަނީ

ހުއްދަ ނުހޯދައި އޭދަފުށިން ބިން ކުއްޔަށް ދިންކަމަށް ބުނެ އެލްޖީއޭއިން އޮޅުވައިލަނީ
ބ.އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަވަމެންޓު އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި ހަތަރު ބިމެއް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމުގައި ބުނެ، އެލްޖީއޭއިން އެ ބިންތަކުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައ...

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ބިންތަކެއްގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓަން އެލްޖީއޭއިން އަންގައިފި

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ބިންތަކެއްގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓަން އެލްޖީއޭއިން އަންގައިފި
ބ.އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބިންތަކެއްގައި ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ހިންގަމުން އަންނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހުއްޓުވުމަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓު އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)އިން...

މެޕްސް ކޮލެޖުން ހިންގާ އޮންލައިން ކޯސްތަކަށް އެޕްލައި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މާޗް 14 ގެ ނިޔަލަށް

މެޕްސް ކޮލެޖުން ހިންގާ އޮންލައިން ކޯސްތަކަށް އެޕްލައި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މާޗް 14 ގެ ނިޔަލަށް
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން މާސްޓަރސް އާ ހަމައަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ކިޔެވުމުގެ ތަފާތު ފުރުޞަތުތަކާއެކު ހުޅުވާލާފައިވާ މެޕްސް ކޮލެޖްގެ މާރޗް 2021 އިންޓޭކްގ...

އޭދަފުށީގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ ސެންޓަރެއް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އޭދަފުށީގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ ސެންޓަރެއް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. އޭދަފުށީގައި ވޭސްޓް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އޭދަފުށީގައި މިހާރު ހުރި ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑްކޮށް އެތަނުގައި ވޭސްޓް އެންޑް ރިސ...

ގޯތި ލިސްޓުގެ ޝަކުވާތަކަށް މި އަންނަނީ ޖަވާބު ދެމުން: ކައުންސިލް

ގޯތި ލިސްޓުގެ ޝަކުވާތަކަށް މި އަންނަނީ ޖަވާބު ދެމުން: ކައުންސިލް
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ، އޭދަފުށިން ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބުދެމުން އަންނަ ކަަމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފ...